00
اطلاعات شخصی
مهدي اژدري مقدم
گروه : مهندسی عمران
درجه : دانشیار
شماره داخلی : 2885
شماره مستقیم : 31132885 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mazhdary@eng.usb.ac.ir
لینک Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0,5&q=mehdi+azhdary+moghadam

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی عمران

01
تحصیلات

Ph.D

نام دانشگاه: University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
درجه: 

M.E.

نام دانشگاه: University of Roorkee,U.P, India
درجه: First Division with honours

کارشناسی

نام دانشگاه: دانشگاه بلوچستان- زاهدان- ایران
درجه: ممتاز
02
کنفرانس ها

Water Quality Management by Means of Assimilative Capacity Considering Allowable Concentration and Affected Distance

نویسنده ها:دهقاني، م. هاشمي منفرد آ. پيرزاده ب. اژدري مقدم ، م.
کنفرانس: چهاردهمين کنفرانس ملي هيدروليک ايران
مکان: زاهدان- ايران

بررسي وقوع کاويتاسيون روي شوت سرريزها و لزوم استفاده از هواده ها (مطالعه موردي: سد کارون 1)

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم- غلامحسين اکبري- محمدرضا علوي مقدم- مسعود آرامي فدافن
کنفرانس: دهمين کنفرانس هيدروليک ايران –
مکان: رشت- ايران

بررسي عددي پايداري شيرواني سد سارادان با استفاده از روش المان محدود

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم- سالار خاني امينجان- مسعود آرامي فدافن
کنفرانس: دهمين کنفرانس هيدروليک ايران
مکان: رشت- ايران

استفاده از باله مدفون براي کنترل آبشستگي تکيه گاه پل

نویسنده ها:نويد عليزاده- مجتبي صانعي- مهدي اژدري مقدم
کنفرانس: دهمين کنفرانس هيدروليک ايران
مکان: رشت- ايران

پيش بيني خشکسالي با ديدگاه يک ساله با استفاده از مدل فازي-عصبي و شاخص هاي اقليمي مطالعه موردي زاهدان

نویسنده ها:اژدري مقدم، م.، خسروي، م.، حسين پور نيکنام،ح.
کنفرانس: دهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران
مکان: تهران- ایران

استفاده از روش‌هاي CFDجهت تعيين پارامتر‌هاي سرريز کنگره‌اي

نویسنده ها:اژدري مقدم، م.، جعفري ندوشن، ا.، امانيان، ن.، تاج نسايي،م.
کنفرانس: نخستين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران
مکان: کرمانشاه - ایران

مديريت آسيب ناشي از خلازايي در سازه هاي آبي با منطق فازي

نویسنده ها:19. زندي گوهرريزي،ف.، اژدري مقدم، م.
کنفرانس: نخستين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران
مکان: کرمانشاه - ایران

تهيه نقشه نفوذپذيري افقي آبخوان بر اساس گراديان هيدروليکي (مطالعه موردي)

نویسنده ها:شفيعي،ع.ر.، اژدري مقدم،م.، رهنماراد،ج.
کنفرانس: پنجمين کنگره ملي عمران
مکان: مشهد- ایران

بررسي تغييرات شاخص کاويتاسيون در سرريز اوجي با استفاده از مدل CFX

نویسنده ها:17. زندي گوهرريزي،ف.، اژدري مقدم، م.
کنفرانس: پنجمين کنگره ملي عمران
مکان: مشهد- ایران

The Effects of Sedimentary Conditions on Geometric Stable Section of Karvandar River

نویسنده ها: Aqebat bekheir, H., Azhdary Moghaddam, M., Ahmadi, A
کنفرانس: The 1st International Applied Geological Congress
مکان: Mashhad- Iran

پيش‌بيني خشکسالي با استفاده از مدل فازي- عصبي و شاخص‌هاي اقليمي (مطالعه موردي زاهدان)

نویسنده ها:اژدري مقدم،م.، خسروي، م.، حسين پور نيکنام،ح.، جعفري، ا.
کنفرانس: چهارمين کنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان-ایران

بررسي تاثيرات شرايط رسوبي بر مقطع پايدار هندسي رودخانه کارواندر

نویسنده ها:عاقبت بخير، ح.، اژدري مقدم، م.، احمدي،ع.
کنفرانس: دومين کنفرانس سراسري آب
مکان: بهبهان-ایران

کاربرد روش اجزای مرزی در مهندسی عمران و مقايسه آن با روش اجزای محدود

نویسنده ها:قرباني، ا. اژدري مقدم،م.، اژدري،ف
کنفرانس: چهارمين کنفرانس رياضي کاربردي ايران
مکان: زاهدان-ایران

تاثير ديرکرد بتن ريزي بر مقاومت فشاري بتن با افزودن روان کننده پلاستيکريت (R-B)

نویسنده ها:اربابي، م.، اژدري مقدم،م.
کنفرانس: اولين همايش منطقه اي مهندسي عمران
مکان: نجف آباد- ایران

مدل سازي سناريوهاي مختلف برنامه ريزي منابع آب در محدوده مطالعاتي درگز

نویسنده ها:11. وطن دوست،م.، اژدري مقدم،م.، علي پرست،م.
کنفرانس: نخستين همايش ملي الگوهاي توسعه پايدار در ميديريت آب
مکان: مشهد- ایران

رسوب شناسي حوزه ابريز سرباز با در نظر گرفتن انتقال رسوب

نویسنده ها:9. موسوي،م.، اژدري مقدم،م.، نورا،م.ر.، گرگيج،م.ن.
کنفرانس: هشتمين سمينار بين المللي رودخانه
مکان: اهواز-ایران

Evaluation of a Numerical Modeling for Flow over an Ogee Spillway

نویسنده ها:10. Zandi Goharrizi, F., Azhdary Moghaddam, M.
کنفرانس: The 8th International River Engineering Conference
مکان: اهواز-ایران

بررسي پارامترهاي آماري و آزمايشگاهي رسوبات در حوزه آبريز سرباز

نویسنده ها:6. موسوي،م.، اژدري مقدم،م.، نورا،م.ر.، گرگيج،م.ن.
کنفرانس: هشتمين کنفرانس هيدروليک ايران
مکان: تهران- ایران

اثر عوامل هيدرولوژيک و هيدروژئولوژيک آبخوان دشت خاش بر انتقال آلودگي هاي ناشي از فعاليت آتش فشان تفتان

نویسنده ها:4. اژدري مقدم، م.، احمدي، ع.، فيروزکوهي،ز.، آبرومند،م.
کنفرانس: نخستين کنفرانس سراسري آبهاي زيرزميني
مکان: بهبهان-ایران

ژئوشيمي ارسنيک و گوگرد در آبخوان دشت خاش

نویسنده ها:5. احمدي، ع.، اژدري مقدم، م.، فيروزکوهي،ز.
کنفرانس: نخستين کنفرانس سراسري آبهاي زيرزميني
مکان: بهبهان-ایران

مديريت آبخوان جلگه چاه هاشم با استفاده از مدل MODFLOW4.2

نویسنده ها:سالاري،م.، اژدري مقدم، م.
کنفرانس: هشتمين کنفرانس هيدروليک ايران
مکان: تهران- ایران

مديريت آبخوان جلگه چاه هاشم با استفاده از مدل MODFLOW4.2

نویسنده ها:سالاري،م.، اژدري مقدم، م.
کنفرانس: هشتمين کنفرانس هيدروليک ايران
مکان: تهران- ایران

تعيين رابطه تجربي بين ميزان نفوذپذيري و ضريب خميدگي دانه بندي خاک

نویسنده ها:8. شفيعي،ع.ر.، اژدري مقدم،م.، رهنماراد،ج.
کنفرانس: هشتمين کنفرانس هيدروليک ايران
مکان: تهران- ایران

بررسي پارامترهاي پراکندگي تابع حداکثر درست نمايي در پيش بيني مدل هاي غيرخطي تصادفات شهري

نویسنده ها:3. ميرابي مقدم، م.ح.، اژدري مقدم، م.، کشته گر،ب
کنفرانس: اولين کنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساخت ها
مکان: تهران- ایران

بررسي تحليلي ميراگر اصطکاکي پال

نویسنده ها:ميرسيفي، ه.، اژدري مقدم، م.
کنفرانس: " اولين کنفرانس ملي مسکن و توسعه کالبدي روستا
مکان: زاهدان-ایران

تاثير پليمرهاي اليافي (FRP) در بهبود مقاومت ترزه اي سازه هاي بنايي

نویسنده ها:کريملو،م.ج.، سهرابي، م.ر.، اژدري مقدم، م.
کنفرانس: اولين کنفرانس ملي مسکن و توسعه کالبدي روستا
مکان: زاهدان-ایران

كاربرد تئوري فازي در پيش بيني عمر مخازن سدها

نویسنده ها:اژدري مقدم، مهدي
کنفرانس: چهارمين همايش مجموعه هاي فازي و كاربردهاي آن
مکان: ايران-بابلسر

ارزيابي وضعيت موجود شبكه آبياري و زه كشي سيستان

نویسنده ها:اژدري مقدم مهدي
کنفرانس: هشتمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير
مکان: ايران-كرمان

استفاده از مدل دبي-مدت-فراواني در پيش بيني پريود هاي كم آبي در حوزه آبريز هليل رود

نویسنده ها:ابراهيمي، شيرين - حيدري زاده مجيد و اژدري مقدم مهدي
کنفرانس: چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران
مکان: ایران-شيراز

طبقه همكف،كاربري يا خطر

نویسنده ها:كامبيز نرماشيري، مهدي اژدري مقدم و محسن صفا
کنفرانس: كنفرانس بين المللي زلزله (يادواره فاجعه بم)
مکان: ايران-كرمان

Analysis, Design and Reliability of a Simple Surge Tank

نویسنده ها:Mehdi Azhdary Moghaddam
کنفرانس: Pipeline Engineering and Construction
مکان: آمريكا

Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Flow over a Stepped Spillway

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم
کنفرانس: هفتمين سمينار بين امللي مهندسي رودخانه
مکان: ايران-اهواز

استفاده از توابع ماتيو و لياپانوف در بررسي نواحي پايداري ديناميكي

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم، منوچهر مير جلالي، محمدرضا سهرابي
کنفرانس: سومين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان: ايران-تبريز

بررسي تاثير جايگزيني ماسه طبيعي به جاي ريزدانه سبك بر خواص مكانيكي بتن سبكدانه حاوي دوده سيليسي

نویسنده ها:امين حيدري، محمدرضا سهرابي، مهدي اژدري مقدم
کنفرانس: سومين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان: ايران-تبريز
03
نشریات

مدل‌سازی عددی جریان ورودی به مخزن با بستر مرطوب با استفاده از یک الگوریتم پخش موج اصلاح شده

نویسنده ها: صادق مودی؛ حسین مهدیزاده؛ مهدی اژدری مقدم
نشریه:مكانيك مدرس

تحليل پارامترهاي کيفي شيميايي رودخانه کارون و تاثيرگرد و خاک خوزستان بر آن

نویسنده ها:سعيد عظيمي، مهدي اژدري مقدم، سيد آرمان هاشمي منفرد
نشریه:نيوار

تحليل همديد منشاء بارش هاي بيش از 20 ميليمتر جهت اعلام هشدار وقوع سيل در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:محسن رضايي، مهدي اژدري مقدم، غلامرضا عزيزيان
نشریه:مخاطرات طبيعي

بررسي آزمايشگاهي محل شروع هواگيري جريان روي سرريزهاي پلکاني

نویسنده ها:غلامرضا عزيزيان، مهدي اژدري مقدم، امين شهرآبادي
نشریه:پژوهش آب ايران

ارزيابي روش¬هاي استخراج منحني IDF با رابطه¬ مبتني بر ماهيت فرکتالي بارش

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم، زهرا هروي
نشریه:پژوهشهاي حفاظت آب و خاک

ارزيابي قابليت اطمينان قابهاي خمشي فلزي با استفاده از روش شبيهسازي وزني و درونيابي تابع پايه شعاعي

نویسنده ها:محسن راشكي، محمود ميري، مهدي اژدري مقدم
نشریه:"مدل سازي در مهندسي,سال(14),شماره(4),21- 32

پيش بيني کيفيت آب در جريان هاي يک بعدي به کمک تابع انتقال آلودگي جديد و اصلاح معيار همگرايي

نویسنده ها:سيد آرمان هاشمي منفرد، بهاره پيرزاده، مهدي اژدري مقدم
نشریه:پژوهشهاي حفاظت آب و خاک (علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان سابق) - دانشگاه گرگان,سال(23),شماره(2),147- 162

اثر مقياس بر پروفيل سطح آب در سرريز اوجي با انحنا در پلان و با ديواره هاي جانبي همگرا

نویسنده ها: جلال شیخ کاظمی؛ مجتبی صانعی؛ مهدی اژدری مقدم
نشریه:تحقيقات كاربردي مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي,سال(17),شماره(66),19- 136

Hydro-geochemical characteristics and groundwater quality assessment in Iranshahr plain aquifer, Iran

نویسنده ها:Golchin I., Azhdary Moghaddam, M.
نشریه:Environmental Earth Sciences

ارزيابي قابليت اطمينان قابهاي خمشي فلزي با استفاده از روش شبيهسازي وزني و درونيابي تابع پايه شعاعي

نویسنده ها:محسن راشكي، محمود ميري، مهدي اژدري مقدم، مهرا.. رخشاني مهر
نشریه:مدل سازي در مهندسي

بررسي تاثير تغييرات زاويه همگرايي ديوارههاي هادي بر عملکرد هيدروليکي سرريز اوجي با قوس در پلان

نویسنده ها: علی فرودی‌خور؛ مهدی اژدری‌مقدم؛ مجتبی صانعی
نشریه:مهندسي و مديريت آبخيز - پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري,سال(7),شماره(1),64- 76

طراحي هيدروليکي سرريزهاي کنگره اي ذوزنقه اي با استفاده از هيدروديناميک محاسباتي

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم، احسان جعفري ندوشن
نشریه:مجله علمي پژوهشي عمران مدرس

کاربرد شبکه ي عصبي مصنوعي در شبيه سازي و پيش بيني سيلاب در حوضه ي آبريز سرباز

نویسنده ها:حسين نگارش، مهدي اژدري مقدم، محسن آرمش
نشریه:جغرافيا و توسعه

بهينه يابي هندسه سرريز كنگره اي ذوزنقه اي با استفاده از مدل فازي- عصبي و الگوريتم ژنتيك

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم احسان جعفري ندوشن
نشریه:شريه مهندسي عمران فردوسي

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی-عصبی، شاخص های اقلیمی، بارندگی و شاخص خشکسالی- مطالعه موردی زاهدان

نویسنده ها:مهدی اژدری مقدم، محمود خسروی، حسین حسین پور نیکنام، احسان جعفری ندوشن
نشریه:فصلنامه جغرافیا و توسعه

بررسی تاثیر دبی، شیب سرریز و مشخصات پله ها در سرریز اوجی-پلکانی بر روی استهلاک انرژی با استفاده از مدلهای عددی

نویسنده ها:مهدی اژدری مقدم- حسین شاه حیدری- احسان جعفری
نشریه:مجله علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

بررسی آسیب ناشی از خلازایی در سرریز با استفاده از منطق فازي

نویسنده ها:فاطمه زندی گوهرریزی- مهدی اژدری مقدم
نشریه:مجله پژوهش آب ايران

مدل سازی عددی سلولهای جریان ثانویه در کانالهای ذوزنقه ای با زبری یکنواخت

نویسنده ها:مهدی اژدری مقدم- مهنا تاج نسایی
نشریه:مجله مدلسازی در مهندسی

تحليل فراواني منطقه¬اي سيلاب در حوضه آبريز کشف¬رود با استفاده از روش گشتاورهاي خطي

نویسنده ها:رضا براتي ، مهدي اژدري مقدم ، مسعود آرامي فدافن
نشریه:مجله پژوهش آب

بهینه یابی هندسه سرریز کنگره‌ای مثلثی با استفاده از مدل فازی- عصبی

نویسنده ها:مهدی اژدری مقدم، نصرت اله امانیان، احسان جعفری ندوشن
نشریه:مجله مدلسازی در مهندسی

A Modified Theory for Rectangular Vertical Drop Structures

نویسنده ها:مهدي اژدري مقدم
نشریه:IASME Transactions

SOIL–STRUCTURE INTERACTION IN STEEL BRACED STRUCTURES WITH FOUNDATION UPLIFT

نویسنده ها:محمد ابراهیم بوستانی- مهدی اژدری مقدم- حمیدرضا ناصری
نشریه:IJRRAS

Application of Groundwater

نویسنده ها:اسحاق بندانی-مهدی اژدری مقدم
نشریه:European Journal of Scientific
04
عضویت

سازمان نظام مهندسی ساختمان
05
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

1. مدلسازی سازه های هیدرولیکی

2. جریانهای رو باز

3. جریانهای مغشوش

06
مهارت ها

طراحی سدهای خاکی

طراحي و نظارت پروژه هاي عمراني