00
اطلاعات شخصی
محمدحسين سنگتراش
گروه : زيست شناسی
درجه : دانشیار
شماره داخلی : 6351
شماره مستقیم : 33446565 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : sangtarash@science.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده علوم - گروه زیست شناسی

01
کنفرانس ها

A new extracted Flavonol glycoside from the root of Euphorbia candilocarpa and investigation of its antioxidant properties using FRAP and DPPH methodes

نویسنده ها:M.H.Sangtarash- A. Modaresi Alam- S,M. Sajadi
کنفرانس: Iranian conference of Organic Chemistry
مکان:

تعين تركيبات اسانس روغني گياه دارويي اكاليپتوس كشت شده در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:عليرضا سردشتي ، محمد حسين سنگتراش
کنفرانس: ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران
مکان: تهران- ايران

دیدگاه اقشار مختلف جامعه دراستان سیستان و بلوچستان در مورد علم بیوتکنولوژی و میزان رضایتمندی آنها از دستاوردهای اخیر این علم

نویسنده ها:صفا منش- محمد حسین سنگتراش
کنفرانس: دومین همایش ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
مکان:

بررسي عملكرد كمي و كيفي كشت مخلوط ارقام گندم هيرمند،سرخ تخم ،كراس فلات

نویسنده ها:رفيعي ، محمد رضا - سنگتراش ، محمد حسين و كامبوزيا، جعفر
کنفرانس: پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: كرج

بررسي اثر تراكم بوته بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گلرنگ در منطقه سيستان

نویسنده ها:گنجعلي، حميد رضا - حيدري شريف آباد، حسين و سنگتراش، محمد حسين
کنفرانس: هفتمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: كرج

بررسي اثرات استفاده از ازت و مراحل مختلف برداشت علوفه در كشت دو منظوره گندم هيرمند

نویسنده ها:ابراهيمي ، محمد علي - سنگتراش، محمد حسين و كامبوزيا، جعفر
کنفرانس: چهارمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: اصفهان

بررسي تغييرات عملكرد و اجراي عملكرد دو رقم گندم هيرمند و كراس فلات در تاريخ هاي مختلف كاشت

نویسنده ها:اكبري مقدم، حسين - كامبوزيا، جعفر و سنگتراش، محمد حسين
کنفرانس: پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: كرج

بررسي شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد دورقم گندم هيرمند و كراس فلات در تاريخ هاي مختلف كاشت

نویسنده ها:اكبري مقدم، حسين - كامبوزيا، جعفر و سنگتراش، محمد حسين
کنفرانس: پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: كرج

Effects of drought stress on Iranian wheat cultivars.

نویسنده ها:سنگتراش، محمد حسين
کنفرانس: 10th Assembly proceedings
مکان: , Australia-Mildura

اثر تاريخ كاشت بر شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد ارقام ذرت دانه اي در منطقه سيستان

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش جعفر وليزاده
کنفرانس: ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات
مکان: ايران

اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام ذرت دانه اي در منطقه سيستان

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش جعفر وليزاده
کنفرانس: ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات
مکان: ايران

تاثير تنش خشكي بر ارقام گندم ايران

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش
کنفرانس: دهمين گردهمايي اصلاح گندم
مکان: استراليا-

بررسي اثر تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام مختلف گلرنگ در منطقه سيستان

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش حميد رضا گنجعلي
کنفرانس: هفتمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: ايران
02
نشریات

Differential sensivity of Canola (Brassica napus) seedlings to Ultraviolet-B radiation, Water stress and abscisic acid

نویسنده ها:M.H.Sangtarash- Qaderi- Chinnappa- Reid- Qaderi- Chinnappa- Reid
نشریه:Environmental and Experimental Botany

Responses of Different wheat genotypes to drought stress applied at different growth stages

نویسنده ها:M.H.Sangtarash
نشریه:Pakistan Journal of Biological Science

Differential responses of two Stellaria longipes ecotype to Ultraviolet-B radiation and drought stress

نویسنده ها:M.H.Sangtarash- Qaderi-Chinnappa- Reid
نشریه:Flora

مطالعه الكتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي در گونه هايي از يونجه يكساله

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش آناهيتا شريعت
نشریه:مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

بررسي كارتيوپ گونه هايي از يونجه يكساله با استفاده از روشهاي آماري چند متغيير

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش آناهيتا شريعت
نشریه:مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

مطالعات سيتوژنيك گونه هايي از يونجه يكساله

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش حسين ميرزايي ندوشن
نشریه:مجله پژوهش و سازندگي

بررسي قرابت درون و بين گونه اي يونجه هاي يكساله بر اساس صفات مورفولوژيكي مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش آناهيتا شريعت
نشریه:مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
03
پروژه های پژوهشی

طراحي و پياده سازي وب سايت آموزش دانشگاه

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1381
تاریخ اتمام : 01/12/1381
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان