00
اطلاعات شخصی
جواد بذرافشان فدافن
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
درجه : استاديار
شماره داخلی : 6314
شماره مستقیم : 31136314 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : ma_ra84@yahoo.com
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

01
تحصیلات

جغرافياي انساني

نام دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد
درجه: کارشناسی

جغرافياي روستايي

نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافيای روستايی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

بررسي و تحليل پراكنش فضايي و سلسله مراتب شهري مورد: استان خراسان رضوي

نویسنده ها:جواد بذرافشان - محمد اسكندري
کنفرانس: جغرافيا و قرن 21
مکان: ايران- نجف آباد
03
نشریات

مدل پخش فضايي هاگراستراند وپخشايش فضايي زعفران در خراسان

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده - جواد بذرافشان
نشریه:جغرافيا و توسعه

تحليلي بر انتشار فضايي مكاني زعفران درايران وعوامل موثر بر ان

نویسنده ها:جواد بذرافشان- عيسي ابراهيم زاده
نشریه:جغرافيا و توسعه

اثرات خشكسالي هاي 83-1377براقتصاد روستايي سيستان و راهكارهاي مقابله با ان

نویسنده ها:حسن بيك محمدي-هدايت اله نوري-جواد بذرافشان
نشریه:جغرافيا و توسعه

نویسنده ها:
نشریه:
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

برنامه ريزي روستايي

برنامه ريزي عشايري

05
پروژه های پژوهشی

طرح هادي روستاي كلوخي زابل

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1382
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زابل

طرح هادي روستاي ككسوج چابهار

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1384
مکان : چابهار

طرح هادي روستاي چاه جمال ايرانشهر

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1385
مکان : ايرانشهر

بررسي چگونگي توسعه وگسترش فضايي زعفران در خراسان بر اساس مدل هاگراستراند

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1384
مکان :

مطالعه شناخت وبرنامه ريزي ساماندهي كانون عشايري دشت سمسور ايرانشهر

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

امكان توسعه مشاغل سامانه عشايري دشت لاشار شهرستان نيكشهر

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1386
مکان :

مطالعه و شناخت وبرنامه ريزي ساماندهي سامانه روندان شهرستان خاش

محقق : جواد بذرافشان
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1386
مکان :