00
اطلاعات شخصی
احمد اكبري
گروه : اقتصاد کشاورزی
درجه : استاد
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447010 54 98+
فکس : 33431076 54 98+
پست الکترونیک : aakbari@hamoon.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مدیریت و اقتصاد - گروه اقتصاد کشاورزی

01
تحصیلات

نام دانشگاه: دانشگاه کرمان
درجه: لیسانس

مدیریت بازرگانی

نام دانشگاه: دانشگاه ایلی نویز غربی (امریکا)
درجه: کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی

نام دانشگاه: دانشگاه ایالتی آرکانزاس (امریکا)
درجه: کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی

نام دانشگاه: دانشگاه ایالتی اورگان (امریکا)
درجه: دکتری
02
جوایز

استادیار برگزیده سال توسط شورای مدیریت

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشجوی برگزیده

مکان : دانشگاه ایلی نویز غربی امریکا

GRA

مکان : دانشگاه ایالتی آرکانزاس امریکا

GRA

مکان : دانشگاه ایالتی اورگان امریکا

جایزه فرزانگان

مکان : استان سیستان و بلوچستان

اسکالر شیپ

مکان : دانشگاه ایلی نویزغربی امریکا
03
کنفرانس ها

بررسي مسائل بازاررساني خرماي مضافتي در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:دكتر احمد اكبري، مجتبي عباسيان و محمود هاشمي تبار
کنفرانس: كنفرانس ملي خرما
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي مزيت نسبي و اولويت بندي بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران به تشكلهاي تجاري منطقه اي منتخب

نویسنده ها:دكتر احمد اكبري، دكتر مصيب پهلواني و عليرضا آهنگ
کنفرانس: كنفرانس ملي خرما
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

Economic Value of Water in Agriculture: Case Study of Wheat Production in Eastern Azarbayejan Province

نویسنده ها:منصور محمدي ديناني و دكتر احمد اكبري
کنفرانس: 5TH International Conference of Asian Society of Agricultural Economists
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

Study of Challenge and Prospect of Cotton Production in Golestan Province of Iran

نویسنده ها:محمود هاشمي تبار، دكتر احمد اكبري و محمدحسين كريم
کنفرانس: 5TH International Conference of Asian Society of Agricultural Economists
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

Indused Innovation Test on Iranian Agriculture ( A Co-Integration Analysis )

نویسنده ها:دكتر احمد اكبري، محمود هاشمي تبار و محمود عباسيان
کنفرانس: 5TH International Conference of Asian Society of Agricultural Economists
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

Economic Globalization Impact On Iran's Saffron Export

نویسنده ها:دکتر احمد اكبري
کنفرانس: چهارمين كنفرانس بين المللي اقتصاد كشاورزي آسيا
مکان: مالزی

بررسي اقتصادي عوامل توليد خرماي مضافتي بم

نویسنده ها:محمد بخشوده ،دكتر احمد اكبري
کنفرانس: اولين سمينار خرما
مکان: دانشگاه شهید باهنر کرمان

برآورد تابع هزينه متغيير و عرضه مركبات شهرستان جيرفت

نویسنده ها:محمد بخشوده، دکتر احمد اكبري
کنفرانس: اولين سمينار بازاريابي و توسعه صادرات مركبات ايران
مکان: ايران-مازندران

بررسي رابطه متقابل بخش صنعت و بخش كشاورزي در اقتصاد ايران

نویسنده ها:دکتر احمد اكبري، دکتر محمدحسين كريم ، محمود هاشمي تبار
کنفرانس: پنجمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
مکان: ايران-زاهدان

Calculation of Economic Value of Water Case study: Eastern Azarbayjan Province

نویسنده ها:دکتر احمد اكبري و محمدي ديناني
کنفرانس: 5th International Conference of Asian Society of Agricultural Economists
مکان: ايران-زاهدان

تحليل كارايي و آثار تسهيلات اعطاء شده به بخش شيلات استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:محمود هاشمي تبار، دکتر احمد اكبري، دکتر محمدحسين كريم و مهدي فرجامي فرد
کنفرانس: ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
مکان: ايران-مشهد مقدس
04
نشریات

تحليل كارايي و آثار تسهيلات اعطا شده به بخش شيلات استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:محمود هاشمي تبار، دكتر احمد اكبري، دكتر محمدحسين كريم و مهدي فرجامي فرد
نشریه:محور سياست و توسعه كشاورزي

The effects of Hand-Woven Carpet Exports in the value added of Carpet sector in Iranian Economy

نویسنده ها:دكتر مصيب پهلواني، دكتر احمد اكبري و رضا مطيعي
نشریه:Asian Journal of Development Matters, Vol 3(2

Investigation of Being Monetary Inflation in Iran

نویسنده ها:محمد رحيمي، دكتر مصيب پهلواني و دكتر احمد اكبري
نشریه:International Journal of Economic Issu,Vol 2(1

The relation between macro-economy and food sequrity in Iran

نویسنده ها:دكتر احمد اكبري و دكتر مصيب پهلواني
نشریه:Indian Society of Agricultural Economics

بررسي تعاملات كشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران (مطالعه موردي: دانه هاي روغني)

نویسنده ها:محمود هاشمي تبار و دكتر احمد اكبري
نشریه:مجله علوم و صنايع كشاورزي

بررسي اعتبارات اعطايي به تعاونيهاي زير پوشش وزارت تعاون و اثرهاي آن بر اشتغال، مطالعه موردي: استان فارس

نویسنده ها:احمد اكبري، محمدحسين كريم كشته، عليرضا كرباسي و محمدحسين رستميان
نشریه:بانك و كشاورزي

كارايي استفاده از نهاده ها در توليد خرماي شهرستان بم و جيرفت

نویسنده ها:منصور محمدي ديناني و احمد اكبري
نشریه:مجله علمي-پژوهشي علوم و صنايع كشاورزي

تحليلي از هزينه و قيمت خريد و فروش و اجاره بهاي مسكن در كرمان (80-1372)

نویسنده ها:حسين رشيدي نژاد و احمد اكبري
نشریه:فصلنامه اقتصاد و مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي ارتباط وام با كارايي فني زارعان در استان سيستان وبلوچستان

نویسنده ها:محمود هاشمي تبار، عليرضا كرباسي و احمد اكبري
نشریه:روستا و توسعه

بررسي عوامل مؤثر بر دسترسي به اعتبارات كشاورزي و نقش توليد آن در توليد مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:سيد جواد مير، احمد اكبري و محمود هاشمي تبار
نشریه:اقتصاد كشاورزي و توسعه (سال 12،شماره 48)

بررسي وضعيت توزيع اعتبارات كشاورزي و ويژگي هاي دريافت كنندگان اعتبارات در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:دكتر محمدحسين كريم، دكتر احمد اكبري و محمود هاشمي تبار
نشریه:مجله علمي و پژوهشي بانك و كشاورزي (سال دوم، شماره هشتم)

اثر نهاده هاي جديد (بذر اصلاح شده) بر ميزان توليد گندم

نویسنده ها:محمدرضا زارع مهرجردي، دكتر احمد اكبري
نشریه:اقتصاد كشاورزي و توسعه(شماره 36)

برآورد اندازه بهينه نخلستانهاي منطقه بم

نویسنده ها:منصور محمدي ديناني، احمد اكبري
نشریه:مجله علمی - ترویجی علوم انساني دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي اقتصادي نوسانات قيمت خرده فروشي محصولات اساسي كشاورزي

نویسنده ها:احمد اكبري
نشریه:مجله علمی - ترویجی علوم انساني دانشگاه سیستان و بلوچستان

An evalution effect of increasing liguidity volume on agriculture sector products

نویسنده ها:منصور محمدی دینانی ، احمد اكبري
نشریه:Journal of Agricultural Scince and Technology(No1,Vol32

Technical efficiency evaluation of mzafati date producer in bam

نویسنده ها:منصور محمدي ديناني،احمد اكبري
نشریه:Journal of Agricultural Scince and Technology(No2,Vol14)

بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی

نویسنده ها:منصور محمدی دینانی ، احمد اكبري
نشریه:مجله علوم کشاورزی ایران(شماره1جلد32)

بررسی اقتصادی نوسانات قیمت خرده فروشی محصولات اساسی کشاورزی

نویسنده ها:احمد اکبری ، محمدحسین کریم ، جواد محسنی راد
نشریه:مجله علمی-ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان (شماره17)

بررسي كارآئي فني توليدكنندگان خرماي مضافتي بم

نویسنده ها:منصورمحمدي ديناني، احمد اكبري
نشریه:مجله علمی-پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره2 جلد 14)

ارزيابي اثر تغيير قيمت نهاده ها بر ستانده هاي كشاورزي در كرمان

نویسنده ها:احمد اكبري ، محمد بخشوده
نشریه:مجله علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه(سال 8، شماره 29)

بررسي تقاضاي كالاهاي وارداتي به ايران با استفاده از سيستم تقاضاي نسبتا ايده آل

نویسنده ها:احمد اكبري . محمد بخشوده
نشریه:مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزي ايران دانشگاه تهران (شماره1جلد30)

Import demand commodities to iran . Application of an almost ideal demand system

نویسنده ها:احمد اكبري ،محمد بخشوده
نشریه:Iranian Journal of Agricultural Services(No1.Vol30

بررسي قيمت محصولات عمده كشاورزي در چند شهرستان استان كرمان

نویسنده ها:احمداكبري- محمد بخشوده
نشریه:مجله علمی-پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره2جلد12)

Evaluation of agricaltural commodity prices in few cities of kerman

نویسنده ها:احمد اكبري ، محمد بخشوده
نشریه:Journal of Agricultural Scince and Technology(No2,Vol12

تحليل اقتصادي و مالي سد جيرفت

نویسنده ها:احمد اكبري ، محمد بخشوده
نشریه:مجله علمی-پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

بررسي رفتار مصرف كنندگان در مناطق روستايي ايران با استفاده از سيستم تقاضاي به نسبت ايده آل

نویسنده ها:محمد بخشوده ، احمد اكبري
نشریه:تحقيقات كشاورزي ايران

بررسي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل

نویسنده ها:محمد بخشوده و احمد اكبري
نشریه:مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

بررسي اقتصادي جايگزيني خرماي مضافتي بجاي مركبات و خرماي كروت در باغات شهرستان بم

نویسنده ها:احمد اكبري و محمد بخشوده
نشریه:مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزي ايران دانشگاه تهران

بررسي مصرف انواع خرما توسط خانوارها در استان كرمان

نویسنده ها:محمد بخشوده ، احمد اكبري
نشریه:مجله علمی-پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
05
کتاب ها

اقتصاد كشاورزي

مترجم : محمد بخشوده و احمد اكبري
تیراژ :
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ISBN :

اصول اقتصاد توليد محصولات كشاورزي

مترجم : محمد بخشوده و احمد اكبري
تیراژ :
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ISBN :

اقتصاد كشاورزي ( ويرايش دوم )

مترجم : محمد بخشوده و احمد اكبري
تیراژ :
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ISBN :
06
عضویت

عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
عضو هیات تحریریه مجله علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه مشهد
عضو هیات تحریریه مجله توسعه روستایی کشاورزی
عضو انجمن اقتصاد کشاورزی امریکا (AJAE)
عضو هیات تحریریه مجله تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه
عضو شورای فرهنگ عمومی استان
عضو هیات ممیزه دانشگاه های منطقه جنوب شرق کشور
عضو شورای اداری استان کرمان
عضو شورای اداری استان سیستان و بلوچستان
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
عضو کمیسیون فناوری و پژوهش استان سیستان و بلوچستان
07
پروژه های پژوهشی

بررسي تاثير حجم نقدينگي بر توليد در بخش كشاورزي ايران

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1379
تاریخ اتمام : 01/01/1379
مکان : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

اثرات خشكسالي پي در پي و الگوي كشت مناسب در جنوب شرق كشور (مناطق مشترك ايران-افغانستان-پاكستان)

محقق :
تاریخ شروع : 17/12/1383
تاریخ اتمام : 17/04/1384
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

ارزيابي فني واقتصادي واحدهاي توليدو پرورش ماهي گرم آبي و سردآبي درشهرستان زابل

محقق :
تاریخ شروع : 01/08/1377
تاریخ اتمام : 01/04/1380
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان

تحليل اقتصادي و اجتماعي طرحهاي اعتباري احداث و تجهيز چاههاي آب در منطقه سيستان

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1376
تاریخ اتمام : 01/01/1377
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان

تعيين اندازه بهينه نخلستانهتعيين اندازه بهينه نخلستانهاي منطقه بماي منطقه بم

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1376
تاریخ اتمام : 01/01/1376
مکان : دانشكده كشاورزي

توليد‍‌، توزيع و مصرف خرما

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1384
تاریخ اتمام : 01/01/1384
مکان : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

بررسي اثرات افزايش سم و كود شيميايي بر توليد محصولات كشاورزي در استان كرمان

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1373
تاریخ اتمام : 01/01/1373
مکان : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

سطح زير كشت مطلوب اراضي زير سد جيرفت

محقق :
تاریخ شروع : 01/0/1/1372
تاریخ اتمام : 01/0/11372
مکان : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

بررسي رفتار مصرف كنندگان پس از انقلاب اسلامي

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1384
تاریخ اتمام : 01/01/1384
مکان : دانشگاه باهنر كرمان

بررسي قيمت آب كشاورزي در استان كرمان

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1374
تاریخ اتمام : 01/01/1374
مکان : دانشگاه باهنر كرمان

ارزيابي اقتصادي توليد محصولات زراعي در شهرستان كرمان

محقق :
تاریخ شروع : 01/0/11376
تاریخ اتمام : 01/01/1376
مکان : دانشگاه باهنر كرمان
08
کارها

معاون آموزشی

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان


معاون آموزشی و پژوهشی

دانشگاه شهید باهنر کرمان


معاون پژوهشی

دانشگاه شهید باهنر کرمان


سرپرست

دانشگاه شهید باهنر کرمان


معاون آموزشی

دانشگاه سیستان و بلوچستان


رئیس

دانشگاه سیستان و بلوچستان


دبیر هیات امنا

دانشگاه های جنوب شرق کشور در زمان سرپرستی دانشگاه شهید باهنر کرمان


رئیس

هیات اجرایی نظارت بر طرح های پژوهشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران - مرکز کرمان


رئیس

شوراهای آموزشی و پژوهشی و انتشاراتی دانشگاه های س و ب و شهید باهنر کرمان


دبیر

هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان


رئیس

هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان


رئیس

شورای فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان


رئیس

شورای انفورماتیک دانشگاه سیستان و بلوچستان


موسس

دانشکده های متعدد در دانشگاه شهید باهنر کرمان


موسس

دانشکده های متعدد در دانشگاه سیستان و بلوچستان


موسس

پژوهشکده خرمای بم در دانشگاه شهید باهنر


موسس

رشته های متعدد در دانشگاه سیستان و بلوچستان