00
اطلاعات شخصی
عباسعلي آهنگر
گروه : زبان و ادبيات انگليسی
درجه : دانشیار
شماره داخلی : 2562
شماره مستقیم : 31132562 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : ahangar@english.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه زبان و ادبیات انگلیسی

01
تحصیلات

زبان انگليسي

نام دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان
درجه: کارشناسی

زبان شناسی

نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی
درجه: کارشناسی ارشد

زبان شناسی

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

A Comparison Between Aspect Markers In Balochi Dialects of Turkmenistan, Afghanistan, Sistani Sarhadi, Granchin Sarhadi, Sarawani, and Koroshi

نویسنده ها:Carina Jahani, Abbas Ali Ahangar, Maryam Noorzaei
کنفرانس: همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران، 11-10 آذر، 1389
مکان: دانشگاه سمنان

A Study of the Geographical Distribution of Vowel Variables of Sistani Dialect in Shahraki-Narui and Miyankangi Regions of Sistan

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Pakzad Yousefian, Hassan Ali Kadkhoda
کنفرانس: 4th International Congress of the Islamic World Geographers (ICIWG),14-16 April, 2010.
مکان: University of Sistan and Baluchestan, Zahedan

توصیف ساختواژی-نحوی دستگاه فعل در گویش بیرجندی و مقایسه آن با فارسی میانه

نویسنده ها: آهنگر عباسعلی، پاکزاد یوسفیان ، مریم یوسفی
کنفرانس: اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-4، 1388
مکان: مشهد، ایران

بررسی مقوله زمان/نمود فعل ثلاثی صحیح در زبان عربی منطقه عربحانه بیرجند

نویسنده ها:یوسفیان پاکزاد، عباسعلی آهنگر، مرجان امیرآبادی زاده
کنفرانس: اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-4، 1388
مکان: مشهد، ایران

Ergative Construction and Agent Clitics in Koroshi Balochi Dialect

نویسنده ها:Noorzaei Maryam, Carina Jahani, Abbas Ali Ahangar
کنفرانس: اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-4، 1388
مکان: مشهد، ایران

The Study of Turn-taking Strategies Employed by Birjandi High School Girls in Different Communicative

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali Batool Ashrafi,
کنفرانس: The 1st International Conference on Languages and Dialects in Iran
مکان: University of Sistan and Balouchistan, Zahedan, Iran, 28-31 October, 2008.

A Study of Politeness Strategies Employed in Realization of Suggestions in Persian

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Mahdiye Pakzad Moghaddam
کنفرانس: The 1st International Conference on Languages and Dialects in Iran
مکان: University of Sistan and Balouchistan, Zahedan, Iran, 28-31 October, 2008

A Study of Sociolinguistic Variables of Persian in Nehbandani Dialect: Consonants

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Mahboube Shahsavar
کنفرانس: The 1st International Conference on Languages and Dialects in Iran
مکان: University of Sistan and Balouchistan, Zahedan, Iran, 28-31 October, 2008

A Study of Socio-linguistic Variables of Persian in Sistan

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Fahime Khosravi
کنفرانس: the Thirteen International Conference on Methods in Dialectology
مکان: Leeds, 4 - 8 August, 2008

بررسي آكوستيكي آهنگ در فارسي منطقه تايباد در مقايسه با فارسي معيار

نویسنده ها: جهانگيري نادر، عباسعلي آهنگر ، الهه شخصي دستگاهيان
کنفرانس: هفتمين همايش زبان شناسي
مکان: دانشگاه علامه طباطبايي

Linguistic Politeness in Persian: requestive speech act strategies employed by male and female Persian speakers

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Shahla Amoo Ali Akbari
کنفرانس: Second International Conference on Iranian Linguistics
مکان: Hamburg-Germany, 17 – 19 Agust, 2007.

Apology in Persian

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali
کنفرانس: 3rd Lodz Symposium on New Developmentsin Linguistic Pragmatics
مکان: Lods, Poland, 11-14 May, 2006

A Description of Verbal System in Sarhaddi Balouchi

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali
کنفرانس: The third international conference on Balochistan studies
مکان: Uppsala, Sweden, 18-21 August, 2005

Negative Politeness Strategies in Persian

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali
کنفرانس: 9th International Pragmatics Conferenc
مکان: Riva Del Garda, Italy, 10-15 July 2005

The Derivation of Persian Embedded Interrogatives

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali
کنفرانس: International Congress of Asian and North African Studies
مکان: Moscow, 16-21, August, 2004

Discourse and Politeness in Persian

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali
کنفرانس: First International Conference on Discourse and Cultural transformation
مکان: Hangzhou, China, 9-13, October, 2004

تحليل جمله هاي استفهامي سادة زبان فارسي بر پاية برنامة كمينه گرا

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلي
کنفرانس: همايش نخستين هم انديشي دستور زبان فارسي
مکان: فرهنگستان زبان و ادب فارسي

Persian Relative Clause Derivation based on Move-α

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali
کنفرانس: هفدهمين كنگره بين المللي زبان شناسان
مکان: Prague, Czech Republic, July 24-29, 2003
03
نشریات

مؤلفه های جامعه شناختیِ داستانِ بهرام ِگور و شَنگُلِ هند در شاهنامة فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون)

نویسنده ها:صادقی حسین؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ عباسعلی آهنگر
نشریه:فصلنامه مطالعات شبه قاره، 1397، دوره 10 شماره 34، صص: 190-167

The Comparison of Morpho-Syntactic Patterns Device Comprehension in Speech of Alzheimer and Normal Elderly People

نویسنده ها:ََAhangar, Abbas Ali; Jafarzadeh Fadaki, Seyyed Morteza; Sehhati, Afsaneh
نشریه: Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2018, Vol. 20 NO. 3, PP: 1-9

بررسی نحوی-معنایی پیرااضافه های زبان کردی(گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره بنیاد

نویسنده ها: مرادی ابراهیم، عباسعلی آهنگر، غلامحسین کریمی دوستان
نشریه:زبان پژوهی، 1397، دوره 10، شماره 26، صص: 138-107

APOLOGY SPEECH ACT REALIZATION IN THE SARAWANI BALOCHI DIALECT: A CASE STUDY OF FEMALE UNIVERSITY STUDENTS

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Seddigheh Zeynali Dastuyi
نشریه:Studia Linguistica, 2018, 72(1), PP: 39-75

بررسی معنایی و حذف جزء پیشین حروف اضافه مرکب در زبان فارسی

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلی؛ مرادی، ابراهیم
نشریه: دستور ویژه نامه نامه فرهنگستان، 1396، شماره 13، صص:77-99

بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلی؛ محمودزهی، موسی؛ جمالزهی، فرزانه
نشریه:زبان پژوهی، 1396، دوره 9 شماره 25، صص: 111-79

مقایسه ی درک استعاره ی مفهومی کودکان عادی و کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر فارسی زبا

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، مهرداد مظاهری، محدثه سلطانی نژاد
نشریه:فصلنامه تازه های علوم شناختی، زمستان 1396، سال 19 شماره 4، صص:42-28

Identity: A Cohesive Device in Some Persian Live Sport Radio and TV Talks

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Taki Giti, Rahimi Maryam
نشریه:Acta Scientiarum: Language and Culture, 2017, Vol. 39, No 4 PP: 397-406

رویکردی کمینه گرا به نوع بندی نحوی جملات امری در فارسی

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلی؛ مغانی، حسین
نشریه:زبان فارسی و گویش های ایرانی، 1396، سال دوم، شماره 2، صص:33-7

Comparing Perception of Antonymy Between Persian-Speaking Educable Children With Intellectual Disabilities and Typically Developing Children

نویسنده ها: Ahangar, Abbas Ali; Mazaheri, Mehrdad; Soltaninezhad, Mohaddeseh
نشریه:Journal of Modern Rehabilitation, 2017, Vol. 11, NO. 4, PP: 219-230

بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل‌های امیرحسن سجزی دهلوی

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلی؛ عباسی، محمود؛ رجب زاده، مهدی
نشریه:فصلنامه مطالعات شبه قاره، 1396، دوره 9، شماره 32، صص: 78-51

تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلی؛ رزم دیده، پریا؛ ناصری زهره سادات
نشریه:پژوهش های زبان شناسی، 1396، دوره 9، شماره 2، صص: 16-1

Thematic Structure and Translation: A Case Study of the Translation of English News into Persian

نویسنده ها:Rahnemoon Seyedeh Nazanin , Abbas Ali Ahangar, Esmaeel Noormohamm
نشریه:Lingua, 2017, Vol. 194, PP: 26-50

Persian to English Translation Problems of Topicalization Process in Apertium Platform

نویسنده ها:Razmdideh Parya, Abbas Ali Ahangar, Seyyed Mojtaba Sabbagh Jafari, Gholamreza Haffari
نشریه:Translation Studies, 2017, Vol. 15, NO.58, PP: 29-46

روابط معنایی فعل "گرفتن" در زبان فارسی: رویکرد معنی شناسی قالب بنیاد فیلمور (1997)

نویسنده ها:دلارامی منصوره، پاکزاد یوسفیان، محمد اله بخش، عباسعلی آهنگر
نشریه:پژوهش های زبانی، 1396، سال 8، شماره 1، صص: 98-79

اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان

نویسنده ها:مولایی کوهبنانی حامد، عباسعلی آهنگر
نشریه:مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان، 1396، سال 9، شماره 16، صص: 154-133

درك منحنی های آهنگ در بيماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروک

نویسنده ها:رستمی ابوسعیدی علی اصغر، عباسعلی آهنگر، پیام ساسان نژاد، اعظم میکده
نشریه:زبان پژوهی، 1396، دوره 9 شماره 22، صص: 76-55

بررسی زمینه سازی نمود و صیغه فعل در گفتمان روایی کودکان فارسی زبان

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، ستاره مجاهدی رضاییان
نشریه:جستارهای زبانی، 1396، دوره 8، شماره 1 (پیاپی 36)، صص: 177-155

Persuasive language in the subgenre of Persian sales e-mails

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Zeynali Dastuyi, Seddigheh
نشریه:Language & Communication, 2017, 53, PP: 69-86

بررسی درک هم معنایی واژگانی کودکان با کم توانی ذهنی آموزش پذیر در مقایسه با کودکان عادی

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، مهرداد مظاهری، محدثه سلطانی نژاد
نشریه:پژوهش در علوم توان بخشی، 1395، دوره 12، شماره 5، صص: 298-290

بررسی جامعه شناختی-زبانی دیوارنوشته ها در محیط دانشگاه:مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، جواد شیروانی
نشریه:جستارهای زبانی، دوره 7، شماره 5 (پیاپی 34)، ویژه نامه پاییز، آذر و دی 1395، صص: 198-175

بررسی توزیع جغرافیایی برخی از تنوعات واکه‎ای گویش سیستانی در دو بخش شهرکی-نارویی و میانکنگی سیستان

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، پاکزاد یوسفیان، حسنعلی کدخدا
نشریه:زبان شناسی اجتماعی، دوره 1، شماره اول-پاییز 1395، پاییز 1395، صص: 45-30

برسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، ابراهیم مرادی
نشریه:زبان شناسی و گویش های خراسان، سال ۸، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صص:26-1 :

حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

نویسنده ها:مرادی ابراهیم؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان
نشریه:پژوهش های زبانی، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صص: 77-96

بررسی و دسته بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلی، ابراهیم مرادی،
نشریه:زبان فارسی و گویش های ایرانی، 1395، سال اول، دوره دوم، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 2 صص: 115-93

واکاوی زبان‌شناختی باهم‌آیی واژگانی در قرآن مجید (شواهدی از سور مبارکۀ اِسراء، کهف، مریم و طه)

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، اعظم میکده،
نشریه:پژوهش های زبان شناختی قرآن، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی (10)، پاییز و زمستان 1395، صص: 58-33

سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج)

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، سپهر صدیقی نژاد
نشریه:زبان شناسی گویش های ایرانی، 1395، دوره 1 شماره 2، پاییز و زمستان، صص: 73-32

Reduplication with Fixed Segmentism in Central Sarawani Balochi

نویسنده ها:Soohani Bahareh, Abbas Ali Ahangar, Marc van Oostendorp
نشریه:Dialectologia 2016(Summer), Vol. 17, PP: 109-122

بررسی تعدادی از صورت های واکه ای زبان فارسی در بخش های کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، یدا... پرمون، حامد مولایی
نشریه:زبان پژوهی، 1395 (تابستان)، سال هشتم، شماره19، صص: 63-33

بررسی واج آرایی گویش بلوچی سیستانی در چارچوب واج شناسی زایشی

نویسنده ها:دوستی محمد،عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، ارسلان گلفام، عباسعلی آهنگر
نشریه:زبان شناسی و گویش های خراسان، پذیرش 49867/مجله 14/01/95

ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، کارینا جهانی، گلناز مدرسی قوامی، فهیمه ساغریچی
نشریه:زبان و زبان شناسی، 1395، دوره 11، شماره 22(بهار و تابستان)، صص: 76-49

اختلالات نوایی در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان: تولید

نویسنده ها:رستمی ابوسعیدی علی اصغر، عباسعلی آهنگر، پیام ساسان نژاد، اعظم میکده
نشریه:جستارهای زبانی، 1394(ویژه نامه زمستان)، دوره 6، شماره 6، صص: 162-131

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎيﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، سید مرتضی جعفرزاده فدکی، افسانه صحتی
نشریه:مجله اصول بهداشت روانی، 1394، دی و بهمن، شماره 18 (1)، صص: 28-22

بررسی تاثیر پیچیدگی نحوی برحسب ساختار جمله و بند بر وقوع لکنت در کودکان پیش دبستانی فارسی زبان

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، مهدی بختیار، مهدی محمدی، مریم شاکری کواکی
نشریه:مجله توانبخشی نوین،1394(زمستان)،دوره 9، شماره 7، صص: 124-115

بررسی فرایند واژه سازی ترکیب در گونه زبانی رودبار جنوب (اسلام آباد)

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، محمد مطلبی، پریا رزمدیده
نشریه:ادب و زبان، 1394(پاییز و زمستان)، سال 18، شماره 38، صص: 54-19

A Study on Morpho-Syntactic Patterns: A Cohesive Device in Some Persian Live Sport Radio and TV Talks

نویسنده ها:Ahangar, Abbas Ali, Taki, Giti, Rahimi Maryam
نشریه:Iranian Journal of ََApplied Language Studies, Autumn 2015, Volume 7, Issue 2, PP: 1-19

نشانگرهای تعدیل در کنفرانس های مطبوعاتی سیاسی رئیس جمهور دوره دهم

نویسنده ها:غیاثیان مریم سادات، عباسعلی آهنگر، داوود میرفتحی، طاهره ذاکری
نشریه:جستارهای زبانی، 1394(مرداد-شهریور)، دوره 6، شماره 3(پیاپی 24)، صص: 239-215

Appology Speech Act Realization in Sarawani Balochi: A Case Study of Male University Students

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Abdullah Sarani, Seddigheh Zeynali
نشریه:Acta Scientiarum: Language and Culture, 2015, Vol. 37, NO. 2, PP: 157-170

Online Text Processing: A Study of Iranian EFL Learners’ Vocabulary Knowledge

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Mehri Izadi
نشریه:The International Review of Research in Open and Distance Learning(IRRODL), 2015, Vol. 16, NO. 2, PP: 311-326

تأثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد متغیرهای زبانی فارسی : ساخت هجا، عناصر ساختواژی و نحوی

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، محبوبه شاهسوار
نشریه:زبان پژوهی، 1393، سال ششم، شماره 13، صص:44-7

A Description of Derivational Affixes in Sarhaddi Balochi of Granchin

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Moosa Mahmoodzahi, Farzaneh Jamalzahi
نشریه:Iranian Journal of Applied Language Studies, 2014, Vol. 6, Issue 1, PP:1-34

بررسی تأثير موقعيت ارتباطی بر انتخاب راه بردهای ادب در مكالمه های دانش آموزان دختر دبيرستانی در بيرجند

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، بتول اشرفی
نشریه:زبان پژوهی، 1393 سال ششم، شماره 11، صص:41-7

Geminate in Central Sarawani Balochi

نویسنده ها:Soohani Bahareh, Abbas Ali Ahangar, Marc van Oostendorp
نشریه:Dialectologia 2014, Vol. 13, PP: 71-85

بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدی گرنچین

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، کارینا جهانی، گلناز مدرسی قوامی، فهیمه ساغریچی
نشریه:مطالعات زبان و گویش های غرب ایران، سال اول، شماره 4، بهار 1393، صص: 30-1

تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصولگرا به خرده گفتمان های جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایی در انتخابات 1390

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، علی اصغر سلطانی، علی زمان خوشخونژاد
نشریه:مجله پژوهش های زبان شناسی، 1393، سال ششم، شماره اول، صص: 15-1

ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، موسی محمودزهی، فرزانه جمالزهی
نشریه:مطالعات زبان و گویش های غرب ایران،1392، سال اول، شماره 3، صص: 48-23

توصیف نظام فعل در گویش کهنوجی

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، نعمت ا... حیدری
نشریه:زبانشناس، 1392، شماره 8، صص: 72-55

A Description of Compound and Compound-Complex Words in Sarhaddi Balochi of Granchin

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Moosa Mahmoodzehi, Farzaneh Jamalzehi
نشریه:Iranian Journal of Language Issues, 2013, Vol. 1, NO. 1, PP: 57-85

بررسی تأثير پيچيدگی نحوی ساختار گروه اسمی ‌و فعلی بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پيش‌دبستانی ۶-۴ سال فارسی‌زبان

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، مهدی بختیار، مهدی محمدی، مریم شاکری کواکی
نشریه:فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی،1392، دوره 14 ، شماره 1(شماره پیاپی 56)، صص: 96-87،

بررسي ارجاع مشاركين در هفت خوان رستم

نویسنده ها: آهنگر عباسعلی، محمد امیر مشهدی، ستاره مجاهدی رضاییان،
نشریه:ادب پژوهی، 1392، شماره 26، صص: 176-147

Refusal speech act realization in Sarawani Balochi dialect: A case study of female university students

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Seddigheh Zeynali
نشریه:Lodz Papers in Pragmatics, 2013(NOV), Vol.9(2), PP: 245-274

The Short Vowels /i/ and /u/ in Iranian Balochi Dialects

نویسنده ها:Okati Farideh, Petur Helgason, Carina Jahani, Abbas Ali Ahangar
نشریه:Iranian Journal of Language Studies, 2013, Vol. 5, NO. 1, PP: 117-154:,

Relationship between Phonological and Geographical Distance: Persian, Sarawani Balochi and Sistani Dialect

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Marc van Oostendrop, Bahareh Soohani
نشریه:GEMA Online® Journal of Language Studies, 2013, Vol.13(2), PP:117-134

خوانش معنایی پاره ای از نشانه های غیرکلامی در ارتباط رو در روی دانشجویان کرمانی

نویسنده ها:اسحاقی مهدیه، عباسعلی آهنگر، نادر جهانگیری
نشریه:زبان و زبان شناسی، 1392 دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان،صص:82-57

The use of conjunctions as cohesive devices in Iranian sport live radio and TV talks

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Giti Taki, Maryam Rahimi
نشریه:SkASE Journal of Theoretical Linguistics, 2012, VOL. 9, NO.2, PP: 56-72

Building a Hybird Machine Translation System for Translating from English into Persian

نویسنده ها:Mohammadpour, Fahimeh, Abbas Ali Ahangar, Nader Jahangiri
نشریه:English Linguistics Research, 2012, Vol. 1, No. 2, PP: 44-52

تأثير طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لكنت در كودكان لكنتي پيش دبستاني 6-4 سال فارسي زبان

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، مهدی بختیار، مهدی محمدی،مریم شاکری کواکی
نشریه:مطالعات روانشناسی تربیتی، 1391، دوره 9، شماره 15، صص: 21 -1

راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم سالان، خانواده و دبیران در بیرجند

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، بتول اشرفی
نشریه:زبان و زبان شناسی، 1391، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان، صص: 82-61

A Lexical-Functional Model for Mechine Translation of English Zero-place Predicators into Persian

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Nader Jahangiri, Fahimeh Mohammadpour
نشریه:International Journal of English Linguistics, 2012, Vol. 2, No. 3, PP: 2-9

Refusal Speech Act Realization in Sarawani Balochi Dialect: A Case Study of Male University Students

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali, Abdullah Sarani, Seddigheh Zeynali
نشریه:Iranian Journal of Applied Language Studies, 2012, Vol. 4, NO. 2, PP 1- 40

The Comparison of Conceptual Metaphor Theory and Conceptual Blending in Explaining the Metaphoric Advertisements in Some Iranian Family Journals

نویسنده ها:Rostami Abusaeedi, Ali Asghar, Abbas Ali Ahangar, Abdullah Sarani, Zahra Kheiri Kangan
نشریه:Argumentum, 2012, Vol. 8, PP: 158-178

Stress Pattern System in Central Sarawani Balochi

نویسنده ها:Soohani Bahareh, Abbas Ali Ahangar, Marc van Oostendorp
نشریه:Iranian Journal of Applied Language Studies, 2011, VOL.3, NO. 1, PP: 151-194

پاسخ به "نقدی بر تحلیل پوسته ای گروه فعلی در زبان فارسی"

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی
نشریه:زبان و زبان شناسی، 1389 سال ششم، شماره دوم ، پیاپی دوازدهم، پاییز و زمستان، ص: 165-151

A Comparison Among Aspect Markers in Balochi Dialects of Turkmenistan, Afghanistan, Sistani Sarhaddi, Granchin Sarhaddi, Sarawani and Koroshi

نویسنده ها:Jahani Carina, Abbas Ali Ahangar, Maryam Noorzaee
نشریه:مجموعه مقالات همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(جلد سوم)،1389، صص: 2275-2263

Natural Phonological Processes in Sistani Persian of Iran

نویسنده ها:Okati Farideh, Abbas Ali Ahangar, Erik Anonby, Carina Jahani
نشریه:Iranian Journal of Applied Language Studies , 2010, VOL. 2 NO. 1, PP: 93-120

A Study of the Verb System in the Sistani Dialect of Persian

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali
نشریه:Orientali Suecana, 2010, VOL. 59, Uppsala Sweden, PP: 5-45

بررسي متغیرهای اجتماعي- زبانیِ فارسي در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها

نویسنده ها:آهنگر عباسعلی، محبوبه شاهسوار
نشریه:زبان و زبان شناسی، 1388، شماره 10،پاییز و زمستان ، صص 81-112

The Status of [h] and [?] in Sistani Dialect of Miyankangi

نویسنده ها:Okati Farideh, Abbas Ali Ahangar, Carina Jahani
نشریه: Iranian Journal of Applied Language Studies, 2009, VOL.1, NO. 1, PP: 80 – 99

Fronting of /u/ in Iranian Sistani

نویسنده ها:Okati Farideh, Abbas Ali Ahangar, Carina Jahani
نشریه: Orientalia Suecana, 2009, VOL. 58, Uppsala, Sweden, PP:120-131

تحلیل پوسته ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا

نویسنده ها: آهنگر عباسعلی
نشریه:زبان و زبان شناسی، سال چهارم، شماره اول-پیاپی 7- بهار و تابستان 1387، صص:25-1

تحلیل گروه فعلی هسته ای زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا،

نویسنده ها: آهنگر عباسعلی
نشریه:مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 10، بهار و تابستان 1387،صص: 26-6

A Description of Verbal System in Sarhaddi Balochi of Granchin

نویسنده ها:Ahangar Abbas Ali
نشریه:Orientalia Suecana, 2007, VOL. 56

بررسی آکوستيکی آهنگ در فارسی منطقه تايباد در مقایسه با فارسی معیار ،

نویسنده ها:- جهانگیری ، نادر ، آهنگر، عباسعلی و دستگاهیان، الهه شخصی
نشریه:مجموعه مقالات هفتمين همايش زبان شناسی ايران، جلد اول، 21-20- 1386، تهران

تحليلي کمينه گرا از اشتقاق جمله هاي استفهامي ساده در زبان فارسي

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلي
نشریه:دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، شماره 153

توصيف دستگاه واجي گويش سيستاني

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلي
نشریه:مجله گويش شناسي( ضميمه نامه فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، شماره 1

تحليلي صورتگرا از حركت پرسشواژه در زبان فارسي

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلي
نشریه:مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 2 – سال سي و ششم – مسلسل 141

Persian Relative Clause Derivation based on Move-α

نویسنده ها:Abbas Ali Ahangar
نشریه:Proceedings of the XVI International Congress of Linguistic, Prague, Czech Republic, July 24-29, 2003

بند متمم فعل در زبان فارسي

نویسنده ها:آهنگر، عباسعلي
نشریه:مجله زبانشناسی، سال هفدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان

Building a Hybird Machine Translation System for Translating from English into Persian

نویسنده ها:Mohammadpour, Fahimeh, Abbas Ali Ahangar, Nader Jahangiri
نشریه:English Linguistics Research
04
عضویت

انجمن زبانشناسي ايران
عضو هيات تحريريه مجله Journal of Iranian Applied Language Studies
عضو هيات تحريريه فصلنامه " مطالعات شبه قاره هند، مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی"
عضو هيات تحريريه مجله " زبانشناسي و گويش هاي خراسان"
05
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

Syntax , Morphology , Discourse analysis , Pragmatics, Dialectology, Sociolinguistics