00
اطلاعات شخصی
ابوذر پایدار
گروه :
درجه : استادیار2
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09139400280
فکس :
پست الکترونیک : ABOOZARPAIDAR@GEP.USB.AC.IR
لینک Google Scholar :

آدرس :

01
تحصیلات

دکتر

نام دانشگاه: تربیت مدرس تهران
درجه: استاد پایه 3
02
عضویت

هیئت علمی
03
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

مدیریت توسعه روستایی

روش شناسی علم جغرافیا

تحلیل های آماری در علم جغرافیا

تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

جغرافیای سیاسی

04
پروژه های پژوهشی

محقق :
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام :
مکان :