00
اطلاعات شخصی
علیرضا بندانی
گروه : زيست شناسی
درجه : دکتری
شماره داخلی : 6231
شماره مستقیم : 05431136231
فکس :
پست الکترونیک : Ar.bandani@usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان-بلوار دانشگاه-سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

01
کنفرانس ها

مهار آنزيم هاي گوارشي کرم گلوگاه انار به وسيله عصاره پروتييني دانه گندم.

نویسنده ها:برزوئي، ا.، بنداني، ع.، دسترنج، م. و رنجبر، م.
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 581
مکان: دانشگاه شيراز

مهار آنزيم هاي آلفا-آميلاز و پروتئار گوارشي کرم گلوگاه انار به وسيله عصاره پروتييني دانه تريتيکاله

نویسنده ها:برزوئي، ا.، بنداني، ع.، گلدانساز، س. ح. و طلايي حسنلويي، ر
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 580.
مکان: دانشگاه شيراز

مقايسه اثر برخي پروتئين هاي سمي گياهي بر زنده ماني شته کلزا (Brevicoryne brassicae L.)

نویسنده ها:بلواسي، آ.، رسوليان، غ.، بنداني، ع. و خلقاني، ج.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 386
مکان: دانشگاه شيراز

. مطالعه روشهاي تحريک رشد تخمدان در ماده هاي در حال دياپوز سن گندم . Eurygaster integriceps

نویسنده ها:خداهمتي، س.، الهياري، م. و بنداني، ع.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 568
مکان: دانشگاه شيراز

تعيين خصوصيات آنزيم آلفا-آميلاز گوارشي در ملخ ايتاليايي Calliptamus italicus (Linnaeus 1758) (Orthoptera: Acrididae)

نویسنده ها:درويش زاده، ع. و بنداني، ع.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 591.
مکان: دانشگاه شيراز

شناسايي و بررسي خصوصيات آلفا-آميلاز گوارشي در لوله گوارش سرخرطومي حنايي خرما، Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae).

نویسنده ها:درويش زاده، ع.، بنداني، ع.، کريمي، ج. و تيموري، غ
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 592
مکان: دانشگاه شيراز

اثر عصاره پروتئيني بذر لوبيا برفعاليت آميلاز و پروتئازسوسک آرد Tenebrio molitor (Coleoptare: Tenebrionidae)

نویسنده ها:دسترنج، م. و بنداني، ع
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 578.
مکان: دانشگاه شيراز

مهار فعاليت آميلازي و پروتئازي سوسک آرد Tenebrio molitor (Coleoptare: Tenebrionidae) با عصاره پروتئيني ارقام مختلف گندم.

نویسنده ها:دسترنج، م.، بنداني، ع. و برزويي، ا.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 579
مکان: دانشگاه شيراز

تهيه غذاي مصنوعي براي پوره هاي سن گندم .Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: scutelleridae)

نویسنده ها:دقت، م.، الهياري، م. و بنداني، ع
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 690.
مکان: دانشگاه شيراز

بررسي اثرات کشنده و زيرکشنده حشره کش پريميکارب (پريمور®) بر پارامترهاي جدول زند گي کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata(Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

نویسنده ها:رحماني، ش.، بنداني، ع.، و رحيمي، و
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 755
مکان: دانشگاه شيراز

بررسي ميزان بازدارندگي آنزيم آلفا-آميلازEurygasterintegricepsPut. (Hemiptera: Scutelleridae) ، Ephestiakuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) و Zabrustenebrioides Goeze (Carabidae: Coleoptera) توسط مهار کننده هاي پروتئيني ارقام مختلف گندم.

نویسنده ها:رحماني، ش.، بنداني، ع.، و رحيمي، و
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 614
مکان: دانشگاه شيراز

فعاليت آنزيم هاي استراز در لاروهاي سن سوم کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) تحت تاثير دزهاي زيرکشنده تيامتوکسام و پريميکارب

نویسنده ها:رحماني، ش.، بنداني، ع.، و رحيمي، و.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 615
مکان: دانشگاه شيراز

پارامترهاي جدول زندگي و بيولوژي کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegta (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) در شرايط آزمايشگاهي.

نویسنده ها:رحماني، ش.، بنداني، ع. و صباحي، ق
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 754
مکان: دانشگاه شيراز

اثر مهارکننده هاي گياهي روي فعاليت آنزيم آلفا-آميلاز و رشد و نمو سن گندم.

نویسنده ها:رحيمي النگي، و. و بنداني، ع.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 607
مکان: دانشگاه شيراز

اثر مهارکننده هاي گياهي روي فعاليت آنزيم آلفا-گلوکوزيداز غدد بزاقي سن گندم.

نویسنده ها:رحيمي النگي، و. و بنداني، ع
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 616
مکان: دانشگاه شيراز

اثر ميزبان هاي مختلف در فعاليت آنزيم پروتئاز در سنين مختلف لاروي Hyphantria cunea.

نویسنده ها:زيبايي، آ.، بنداني، ع.، جلالي سندي، ج.، طلايي حسنلويي، ر. و حبيبي، ر.،
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 582...
مکان: دانشگاه شيراز

بيمارگري قارچBeauveria bassiana عليه پروانه سفيد آمريکاي Hyphantria cuneaروي ميزبان هاي مختلف

نویسنده ها:زيبابي، آ.، بنداني، ع.، جلالي سندي، ج.، طلايي حسنلويي ر.، و حبيبي، ر
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه ?3
مکان: دانشگاه شيراز

اثرات عصاره اسطوخودوس(Lavandula stoechas) و B. thuringiensis بر Hyphantria cunea

نویسنده ها:زيبايي، آ.، بنداني، ع.، جلالي سندي، ج. و طلايي حسنلويي، ر
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 584.
مکان: دانشگاه شيراز

اثرات گياه گندواش (Artemisia annua L.) در برخي از ترکيبات بيوشيميايي همولنف Hyphantria cunea

نویسنده ها:زيبايي، آ.، بنداني، ع.، جلالي سندي، ج. و طلايي حسنلويي، ر
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 583
مکان: دانشگاه شيراز

بررسي تاثير گياه پنبه تراريخته بر رشد و نمو و فعاليت آنزيم پروتئاز کرم غوزه پنبه

نویسنده ها:عظيمي، س.، برزويي، ا.، بنداني، ع.، عاشوري، ا.، توحيدفر، م. و طلايي حسنلويي، ر
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 611.
مکان: دانشگاه شيراز

شناسايي باکتري همزيست تخمدان سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae،

نویسنده ها:کفيل، م.، علوي، س. م.، و بنداني، ع
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 180
مکان: دانشگاه شيراز

بررسي تأثير پروتئين هاي مهارکننده ي آلفا-آميلاز در سه رقم لوبيا روي فعاليت آنزيم آلفا-آميلاز کرم غوزه¬ي پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.: Noctoidea).

نویسنده ها:مجيدياني، س.، فرشباف پورآباد، ر.، بنداني، ع. و برزويي، ا
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 588
مکان: دانشگاه شيراز

مطالعه خاصيت حشره کشي عصاره برگ گياهان رزماري Rosmarinus officinalis L. و اسطوخودوس Lavandula stoechas L. روي شپشه آرد Tribolium confusum Jacquentin du Val

نویسنده ها:موسوي، س. ق.، بنداني، ع.، و درويش زاده، ع
کنفرانس: خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه شيراز، صفحه 295
مکان: دانشگاه شيراز

استفاده از روشهاي بيوتکنولوژي در مطالعه ويژگيهاي گوارشي سرخرطومي حنايي خرما . Rhyncophorus ferrugineus (Col.:curculioni

نویسنده ها:درويش زاده علي؛ بنداني عليرضا.
کنفرانس: همايش ملي خرماي ايران. دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مکان: دانشگاه شيراز

اهميت زهرها و سموم بندپايان در درمان سرطان. اولين کنگره منطقه اي جانوران سمي، زهر آگين و سموم جانوري.

نویسنده ها:رحماني شيما؛ بنداني عليرضا
کنفرانس: موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي. کرج، ايران
مکان: کرج

تعيين ذخاير انرژي حشرات كامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) قبل و در حال دياپوز

نویسنده ها:اميري اعظم، بنداني عليرضا
کنفرانس: نوزدهمين كنگره گياهپزشكي، تهران
مکان: تهران

اثر پايريپروكسي فن و متوكسي فنوزيد بر دياپوز سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae)

نویسنده ها:اميري اعظم، بنداني عليرضا
کنفرانس: نوزدهمين كنگره گياهپزشكي، تهران
مکان: تهران

اثر رژيم غذايي و دوره نوري بر دياپوز سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae)

نویسنده ها:اميري اعظم، بنداني عليرضا.
کنفرانس: نوزدهمين كنگره گياهپزشكي، تهران
مکان: تهران

آيا مهاجرت و سرما ذخاير انرژي سن گندم را تغيير مي‌دهد؟

نویسنده ها:اميري اعظم، بنداني عليرضا
کنفرانس: نوزدهمين كنگره گياهپزشكي، تهران.
مکان: تهران

اثر لکتين GNA روي ميزان مرگ و مير کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep: Noctuidae)

نویسنده ها:محبوبه نقدي، عليرضا بنداني، خليل طالبي
کنفرانس: سي امين سمينار سالانه کارخانه هاي قندو شکر ايران. هفتم تا نهم خرداد، مشهد. ص21
مکان: مشهد

رفتار رشدي متفاوت قارچ بيمارگر حشرات Beauveria bassiana روي شرايط مختلف غذايي

نویسنده ها:سيد علي صفوي، عزيزخرازي پاکدل، غلامرضا رسوليان، عليرضا بنداني ، تارق بات
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 29.
مکان: ایران

اثرات دورکنندگي دو گونه ازگياهان دارويي اسطوخودوس و مرزه روي حشرات کامل دو گونه آفت انباري سوسک چهارنقطه اي حبوبات و شپشه آرد.

نویسنده ها:فائزه ميرکاظمي، عليرضا بنداني، سعيد محرمي پور
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 181
مکان: ایران

بررسي آزمايشگاهي اثرات جانبي آفت کشهاي پيمتروزين و آبامکتين روي تخم گذاري سن شکارگر Orius ablidipennis Reuter(Hym: Anthocoridae)

نویسنده ها:مهدي سبزه پرور، عليرضا بنداني ، علي اصغر کوثري
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 207
مکان: ایران

مطالعه فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در شب پره خرنوب Apomyelois ceratoniae

نویسنده ها:علي عليزاده، عليرضا بنداني، خليل طالبي
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 472
مکان: ایران

ررسي اثر لکتين GNA روي مراحل مختلف رشدي کرم برگخوار چغندر قند.

نویسنده ها:محبوبه نقدي، عليرضا بنداني، خليل طالبي
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 476
مکان: ایران

مطالعه اثر لکتين GNA روي فعاليت آلفا آميلاز کرم برگخوار چغندر قند

نویسنده ها:محبوبه نقدي، عليرضا بنداني، محمد مهرآبادي
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 477
مکان: ایران

بررسي برخي ويژگيهاي مرفولوژيک و فيزيولوژيک دستگاه گوارش سن سبز پيبه Acrosernum hegeeri (Heteroptera: Pentatomidae).

نویسنده ها:مهديه بي غم، سمررمزي، وحيد حسيني نوه، عليرضا بنداني، مهدي ساعي دهقان
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 479
مکان: ایران

تعيين خصوصيات بيوشيميايي آنزيم آلفا آميلاز معده مياني سن گندم مائورا Eurygaster maura

نویسنده ها:محمد مهرآبادي، عليرضا بنداني، ماشائ الله بلباسي، محمدرضا احمدي
کنفرانس: هجدهمين کنگره گياهپزشکي ايران، 3-6 شهريور ماه 1387، ص 492
مکان: ایران

مقايسه تاثير روغن دانه چريش ، نيم آزال و دينوکاپ در کنترل کنه تارتن رز در شرايط گلخانه

نویسنده ها:اصغرحسيني نيا، محمد رضا اميني زاده، عليرضا بنداني، رضا وفايي شوشتري
کنفرانس: دومين همايش بين ملي راهکارهاي بهبود توليد و توسعه صادرات گل و گياهان زينتي ايران. 24 مهرماه -محلات ، صفحات 104-113
مکان: ایران

اثرشبه هورمون جواني پيرپروکسي فن روي مراحل سني سن گندم (تخم ها ، پوره ها و حشرات کامل )

نویسنده ها:مرضيه مجاور، عليرضا بنداني و مهرنوش اسکندري
کنفرانس: مجموعه مقالات دومين همايش علمي کشاورزي بوم شناختي ايران 3452- 3474
مکان: ایران

بررسي آزمايشگاهي بيمارگري و توليد آنزيم دو جدايه از قارچ متاريزيوم روي سن گندم.

نویسنده ها:مهدي ترك، عليرضا بنداني ، غلامرضا رسوليان و مرجان سيدي
کنفرانس: هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، شهريور 1385. ص 8
مکان: ایران

مکانيسم اثرپروتئين (Cry) Bacillus thuringiencis روي دستگاه گوارش لارو پروانه ها و بررسي امکان سميت پروتئين براي ارگانيزمهاي غير هدف

نویسنده ها:عليرضا بنداني
کنفرانس: اولين همايش ملي ايمني زيستي، 28 و 29 بهمن ماه 1383. کرج موسسه تحقيقات بيوتکنولوژي کشاورزي. صفحات 298-301
مکان: کرج
02
نشریات

مقايسه اثر عصاره پروتئين استخراج شده از بذر سه گونه گياهي روي فعاليت آلفا آميلاز غده بزاقي سن گندم

نویسنده ها:وحيد رحيمي النگي و عليرضا بنداني
نشریه:تحقيقات آفات گياهي

اثر عصاره پروتئيني ترتيکاله روي فعاليت آلفا آميلاز گوارشي کرم غوزه Helicoverpa armigera

نویسنده ها:مهدي دسترنج و عليرضا بنداني
نشریه:تحقيقات آفات گياهي، 57-50

بررسي اثر مهارکنندگي عصاره ارقام گندم روي فعاليت آنزيم آلفا آميلاز گوارشي سوسک کلرادو.

نویسنده ها:احسان برزويي، عليرضا بنداني و علي مسلمي
نشریه:تحقيقات آفات گياهي، 26-15

بيولوژي وولباخيا و اثرات متقابل آن با حشرات. گياهپزشک و غذا

نویسنده ها:محمد مهرآبادي و عليرضا بنداني
نشریه:

اثرات بازدارندگي رشد، ضد تغذيه اي و کشندگي عصاره متانولي مغزدانه چريش روي کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera در مقايسه با دو ترکيب تجاري نيم آزال و نيم پلاس.

نویسنده ها:پريسا هروي، خليل طالبي ، قدرت اله صباحي ، عليرضا بنداني
نشریه:علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي

سميت تنفسي اسانس هاي پنج گونه گياه دارويي روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus maculates و شپشه آرد

نویسنده ها:فائزه ميرکاظمي، عليرضا بنداني ، قدرت اله صباحي
نشریه:گياهپزشکي (مجله علمي کشاورزي)، 53-37

بررسي تغييرات ميزان فنل کل ارقام زيتون در تعامل بين قارچ عامل پژمردگي ورتيسيليومي Verticillium dahliae و نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica.

نویسنده ها:آيت اله سعيدي زاده، احمد خيري، جواد زاد، حسن رضا اعتباريان ، عليرضا بنداني و فهيمه نياستي
نشریه:مجله دانش گياه‌پزشكي ايران

بررسي تعامل قارچ بيمارگر پژمردگي ورتيسيليومي Verticillium dahliae و نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica روي رشد نهال هاي زيتون در دو نوع بستر رويش

نویسنده ها:آيت اله سعيدي زاده، احمد خيري، جواد زاد، حسن رضا اعتباريان ، عليرضا بنداني و فهيمه نياستي
نشریه:مجله دانش گياه‌پزشكي ايران
03
کتاب ها

کتاب فيزيولوژي حشرات ( گوارش ، دفع، ميکروارگانيسم هاي همزيست، سوخت وساز)

مترجم :
تیراژ :
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه تهران
ISBN :

کتاب فيزيولوژي حشرات (هموستازيس، کوتيکول، چربي، خون، P450 وسرما سختي)

مترجم :
تیراژ :
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه تهران
ISBN :