00
اطلاعات شخصی
محسن حميديان پور
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : استاديار
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس :

01
تحصیلات

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

نام دانشگاه:  خوارزمی تهران
درجه: دکنرا

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

نام دانشگاه: شهید بهشتی تهران
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی

نام دانشگاه: خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق)
درجه: کارشناسی
02
جوایز

مقاله برتر

مکان : همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش¬ها و رهیافت¬ها در دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه اول دکتری

مکان : دانشگاه خوارزمی
03
عضویت

عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب پژوهشکده آب و خاک کاوش Kavosh Soil & Water Research Center
عضو انجمن ایرانی اقلیم‌شناسی
عضو انجمن کواترنری ایران
04
پروژه های پژوهشی

ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر سناریو های تخصیص آب در سطح حوضه با مدل WEAP (مطالعه موردی: حوضه رودخانه بار شهرستان نیشابور)

محقق : قاسم قندهاری - محسن حمیدیان پور - دکتر جابر سلطانی
تاریخ شروع : مهر ماه 1390
تاریخ اتمام : دی ماه 1391
مکان : شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی

پهنه‌بندی آسیب‌پذیری سیل شهر بجنورد با استفاده از روش AHP و اولویت بحران در منطقه (شهر بجنورد)

محقق : دکتر عباس قزل سوفلو - محسن حمیدیان پور
تاریخ شروع : 1391
تاریخ اتمام : 1391
مکان : شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی
05
مهارت ها

مدل سازی آب و هوای لایه مرزی با استفاده از مدل " RegCM 4 "

مدل های آماری همچون SDSM، Lars-WG، MAGICC به منظور مطالعه تغییر اقلیم

سنجش از دور (RS)

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سامانه موقعیت یاب جهانی (GPS)

ترسیم و پردازش داده های اقلیمی - GrADS

سیستم عامل های لینوکس (Linux) و ویندوز (Windos)

تسلط به نرم افزار (CDO) Climate Data Operator در محیط سیستم عامل لینوکس

تسلط به نرم افزارهای Smada ،HYFA و HyFRAN جهت تهیه توزیع آماری همچون گامبل ، نرمال ، گاما و ...

آشنایی با نرم افزارهای NetCDF و توانایی خواندن و کار با داده های سطوح بالای جو برای مطالعات اقلیم‌شناسی سینوپتیک

تسلط به نرم افزارهای آماري SPSS Clementine, SPSSجهت استفاده در داده¬کاوی

تسلط به نرم افزار DPI و ... جهت پایش و ارزیابی خشکسالی در بازه های زمانی مختلف

نرم افزار MSP(Microsoft Office Project) جهت كنترل پروژه

06
کارها

اداره منابع طبیعی استان بوشهر

اداره بیابان زایی


شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد

کارشناسی اقلیم شناسی و سامانه اطلاعات جغرافیایی