00
اطلاعات شخصی
حمیدرضا رخشانی نسب
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درجه : استادیار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

01
تحصیلات

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
درجه: کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

ارزیابی الگوی ساخت مسکن مهر شهر زابل با رویکرد مسکن مناسب و با تأکید برمؤلفه های امنیت و روشنایی

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- فاطمه شهرکی
کنفرانس: همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله بابائیان شهر زاهدان)

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- محمدرضا پودینه- حامد ارشد- شعیب کهرازه
کنفرانس: همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

ارزیابی وضعیت مبلمان منطقه آزاد چابهار از دیدگاه گردشگران

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- نیاز بلوچی- شعیب کهرازه- فوزیه احمدی مقدم
کنفرانس: همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

ارزیابی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر امنیت شهر زاهدان

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- فاضل حاجی زاده- ناصر نیری- ملیحه رحمانی- نظام الدین ستارزاده- شعیب کهرازه
کنفرانس: همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

امکان سنجی جاذبه های گردشگری با استفاده از مدل SWOT

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- حسین یغفوری- زهره ستارزاده بردسیری- نجمه اسدی- فاطمه شهرکی
کنفرانس: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار ایران
مکان: تهران

بررسي و تحليل وضعيت توسعه IT در کشورهای اسلامی

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب
کنفرانس: همايش موج چهارم؛ تجارت الکترونيک- جامعه الکترونيک
مکان: دانشگاه گیلان

برنامه ريزی توسعه فضايی اکوتوريسم استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:اصغر ضرابی-حمیدرضا رخشانی نسب
کنفرانس: همایش جغرافیا و قرن بیست و یکم
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

الگوهای پايدار فضاهای شهری در هزاره سوّم

نویسنده ها:اصغر ضرابی- حمیدرضا رخشانی نسب
کنفرانس: محيط زيست و توسعه پايدار شهری با تأکيد بر شهرهای شمال کشور
مکان: دانشگاه مازندران

تأمّلی بر پتانسيل های اکوتوريسم استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:حمیدرضا وارثی-حمیدرضا رخشانی نسب
کنفرانس: ظرفيت های اقتصاد ايران با تأکيد بر وضعيت گردشگری ايران در بستر جهانی شدن
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
03
نشریات

امکان سنجی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- امیرارسلان سنجری- حامد ارشد
نشریه:فضای جغرافیایی

برنامه ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش SWOT

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- خدیجه صفری
نشریه:علوم و تکنولوژی محیط زیست

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شاخص های آموزشی و فرهنگی در ایران

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- مسعود خنجرخانی
نشریه:مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی

تحلیل منطقه ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

بررسی ارتباط شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی با کیفیت دسترسی به خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی بافت فرسوده شهر زاهدان)

نویسنده ها:علی حاجی نژاد- حمیدرضا رخشانی نسب- طیبه سرگلزایی جوان
نشریه:پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

تحلیل احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان با تأکید بر عوامل کالبدی- محیطی

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- حمیده اسفندیاری مهنی- شعیب کهرازه
نشریه:پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

تحلیلی بر جایگاه مبلمان ورزشی در افزایش سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد ممسنی)

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- مریم رشیدیان
نشریه:جغرافیا و توسعه

ارزیابی کیفی مکانگزینی وضع موجود فضاهای ورزشی شهرکرد با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- عزت ا... قاسمی قاسموند
نشریه:مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای

تحلیل میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری فرخشهر در ایجاد فضای سبز مطلوب

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- عزت ا... قاسمی قاسموند
نشریه:جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس

تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان (با تأکید بر سرمایه اجتماعی)

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- حمیده اسفندیاری مهنی
نشریه:رفاه اجتماعی

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه منطقه ای در ایران

نویسنده ها:رضا لیلیان- حمیدرضا رخشانی نسب- رقیه رمضانزاده
نشریه:مطالعات مدیریت شهری

تحليل روند تحوّلات سلسله مراتب شهری ايران طی سال های (85 -1365)

نویسنده ها:اصغر ضرابی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:جمعیت

تحليل رفتاری عوامل کمی و کيفی مؤثر بر جذب شهروندان به پارک های شهری در اصفهان

نویسنده ها:جمال محمدی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:فضای جغرافیایی

تحليل فضايی عوامل مؤثر بر عملکرد آژانس های مسافرت هوايی در ايران

نویسنده ها:حمیدرضا وارثی- حمیدرضا رخشانی نسب- مسعود تقوایی
نشریه:برنامه ریزی و آمایش فضا

تحليل روند مهاجرپذيری و مهاجرفرستی شهرهای ايران در دو دهه اخير

نویسنده ها:اصغر ضرابی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:رفاه اجتماعی

تحليل و ارزيابی مکانگزينی فضاهای آموزشی شهر اصفهان

نویسنده ها:مسعود تقوایی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:برنامه ریزی و آمایش فضا

کاربرد مدل تحليل خوشه ای در تحليل فضايی اکوتوريسم (مطالعه موردی: اکوتوريسم سيستان)

نویسنده ها:اصغر ضرابی- سعید موحدی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:علوم محیطی

چالش ها و فرصت های توسعه اکوتوريسم در ايران

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- اصغر ضرابی
نشریه:فضای جغرافیایی

تحليل آماری- فضايی نماگرهای توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)

نویسنده ها:علی زنگی آبادی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:محیط شناسی

ساماندهی فضايی شهرستان فريدونشهر

نویسنده ها:اصغر ضرابی- کتایون بهارلویی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:فضای جغرافیایی

تحليل عدم تعادل و نابرابری در سلسله مراتب شهری استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:حمیدرضا رخشانی نسب- حسن بیک محمدی
نشریه:رفاه اجتماعی

تحليل فضايی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان

نویسنده ها:اصغر ضرابی- جمال محمدی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:رفاه اجتماعی

تحليل فضايی عوامل کمّی و کيفی مؤثر بر ساخت و سازهای شهری در ايران

نویسنده ها:علی زنگی آبادی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران

ارزيابی مکانگزينی مدارس متوسطه و پيش دانشگاهی شهر اصفهان

نویسنده ها:مسعود تقوایی- حمیدرضا رخشانی نسب
نشریه:جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران
04
پروژه های پژوهشی

بررسی رویکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازسازی سوانح ناشی از حوادث طبیعی (مطالعه موردی:طوفان گونو در جنوب استان سیستان و بلوچستان)

محقق : حمیدرضا رخشانی نسب
تاریخ شروع : 1393/06/30
تاریخ اتمام : 1394/03/12
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان- به کارفرمایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان

بررسی، نظارت و کنترل فنی مطالعات طرح های هادی روستایی (44 روستا) در استان سیستان و بلوچستان

محقق : حمیدرضا رخشانی نسب
تاریخ شروع : 1394/10/13
تاریخ اتمام : 1395/09/20
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان- به کارفرمایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان