00
اطلاعات شخصی
علیرضا عینعلی
گروه : زيست شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 31136338 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : aeinali@science.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده علوم - گروه زیست شناسی

01
تحصیلات

فیزیولوژی گیاهی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: دکترا

فیزیولوژی گیاهی

نام دانشگاه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
درجه: کارشناسی ارشد

زیست شناسی گیاهی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی
02
کنفرانس ها

The dormancy breaking effect of cold in Persian walnut (Juglans regia L.) Kernels is independent of reserve mobilization

نویسنده ها:Sadeghipour, Hamid Reza; Einali, Alireza and Nezamdoost, Tahere
کنفرانس:  5th ISTA-SHC Seed Health Symposium
مکان: Angers, France

A Hypothesis for the Dual Role of Cold During Alleviation of Dormancy in Persian Walnut (Juglans regia.L) Kernels

نویسنده ها:Sadeghipour, Hamid Reza; Einali, Alireza and Nezamdoost, Tahere
کنفرانس:  13th and first international congeries of biology
مکان: Guilan, Iran

Effects of Stratification on Reserve Mobilization in Persian Walnut (Juglans regia L.) Kernels

نویسنده ها:Einali, Alireza and Sadeghipour, Hamid Reza
کنفرانس: 12th congeries of Biology
مکان: Hamedan, Iran
03
نشریات

Cyclic electron transport around photosystem I and its relationship to non photochemical quenching in the unicellular green alga Dunaliella salina under nitrogen deficiency

نویسنده ها: Alireza Einali, Mansour Shariati, Fumihiko Sato and Tsuyoshi Endo
نشریه:Journal of Plant Research. 2013, 126:179-186

Effects of n-propyl gallate on photosynthesis and physiological parameters in Dunaliella salina are affected by stressful conditions

نویسنده ها:2. Alireza Einali and Mansour Shariati
نشریه:Brazilian Journal of Plant Physiology. 2012, 24(3):193-202

Alleviation of dormancy in walnut kernels by moist chilling is independent from storage protein mobilization

نویسنده ها:Alireza Einali and Hamid Reza Sadeghipour
نشریه:Tree Physiology. 2007, 27:519–525

بررسي رابطه بين تجمع بتاکاروتن و مقاومت به تنش سرما با استفاده از کينتيک فلوئورسنس کلروفيل a در جلبک سبز تک سلولي Dunaliella

نویسنده ها:مرضيه پائيزی، عليرضا عينعلي و منصور شريعتي
نشریه:مجله زیست شناسی ایران جلد 26، سال 1392
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل(Chlorophyll Fluorescence)

جریان چرخه ای الکترون(Cyclic Electron Transport)

تنفس کلروپلاستی(Chlororespiration)، کمپلکس NAD(P)H دهیدروژناز(NDH) و اکسیداز انتهایی پلاستید(PTOX)

05
کارها

Dunaliella salina strain UTEX200 plastid terminal oxidase (PTOX1) mRNA, complete cds; nuclear gene for plastid product. GenBank: JX266056.1

Alireza Einali, Mansour Shariati, Noriko Ishikawa, Haruka Nii and Tsuyoshi Endo


Dunaliella salina strain UTEX200 plastid terminal oxidase (PTOX2) mRNA, partial cds; nuclear gene for plastid product. GenBank: JX266057.1

Alireza Einali, Mansour Shariati, Noriko Ishikawa, Haruka Nii and Tsuyoshi Endo


Dunaliella bardawil strain UTEX2538 plastid terminal oxidase (PTOX1) mRNA, complete cds; nuclear gene for plastid product. GenBank: JX266058.1

Alireza Einali, Mansour Shariati, Noriko Ishikawa, Haruka Nii and Tsuyoshi Endo


Dunaliella bardawil strain UTEX2538 plastid terminal oxidase (PTOX2) mRNA, partial cds; nuclear gene for plastid product. GenBank: JX266059.1

Alireza Einali, Mansour Shariati, Noriko Ishikawa, Haruka Nii and Tsuyoshi Endo