00
اطلاعات شخصی
سیروس قنبری
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
درجه : استاد یار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : sghanbari2004@yahoo.com
لینک Google Scholar :

آدرس :

01
تحصیلات

برنامه ریزی شهری

نام دانشگاه: اصفهان
درجه: 

برنامه ریزی روستایی

نام دانشگاه: اصفهان
درجه: 

نام دانشگاه: 
درجه: 
02
کنفرانس ها

برنامه ریزی گردشگری روستایی شهرستان پاوه براساس مدل راهبردی سوات

نویسنده ها:1-سیروس قنبری2-جعفرکریمی3-عبدالغفور حوت
کنفرانس: همایش ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
مکان: زاهدان

بررسی روابط متقابل شهر وروستاونقش آن در توسعه روستایی(مورد:روستاهای شهرستان جیرفت)

نویسنده ها:1-سیروس قنبری2-فاطمه پورشنبه3-هانیه اسکتی4-فرخ لقاء بهادری امجزی
کنفرانس: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیایی معمتری وشهرسازی ایران
مکان: تهران

بررسی مدیریت پسماند روستایی(مطالعه موردی:شهرستان جیرفت،دهستان اسفندقه)

نویسنده ها:1-سیروس قنبری2-فرخ لقاءبهادری امجزی3-فاطمه پورشنبه4-هانیه اسکتی
کنفرانس: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیایی معماری وشهرسازی ایران
مکان: تهران

بررسی نقش گردشگری در توسعه نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان تمین)

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-امید جمشید زهی شه بخش3-زهراچکین
کنفرانس: سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا وبرنامه ریزی معماری وشهرسازی
مکان: تهران

بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان خاش

نویسنده ها:1-سیروس قنبری2-مریم احمدی زاده3-مهناز سنگتراش4-مهدی براهویی اول
کنفرانس: دومین کنفرانس علمی-پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیایی معماری وشهرسازی ایران
مکان: تهران

بررسی نقش توسعه کشتهای گلخانه ای در توسعه مناطق روستایی مورد:(شهرستان جیرفت،دهستان دولت آباد)

نویسنده ها:-سیروس قنبری2-فرخ لقاء بهادری امجزی3-موسی پهلوان درینی
کنفرانس: اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
مکان: تهران

بررسی اثرات توسعه کارآفرینی برتوسعه مناطق روستایی.مورد:دهستان حسین آباد شهرستان انار

نویسنده ها:-سیروس قنبری 2-محمدحسین دهقان 3-حسین میرکی اناری
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
مکان: شیراز

نقش جریانات فضایی درپیوندهای روستایی-شهری(روستا های دهستان گلیجان شهرستان تنکابن)

نویسنده ها:1-مهدی براهویی 2- سیروس قنبری 3-فائزه براهویی
کنفرانس: همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی دربرنامه ششم توسعه کشور
مکان: تهران

نقش بیمه محصولات کشاورزی درتوسعه پایدارسکونتگاهای روستایی مورد :دهستان صالحان شهرستان خمین

نویسنده ها:1-مهدی براهویی 2- سیروس قنبری 3-مریم احمدی زاده
کنفرانس: همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی دربرنامه ششم توسعه کشور
مکان: تهران

بررسی چگونگی توسعه گردشگری ورزشی جزیره قشم

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-عبدالغفور حوت
کنفرانس: همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
مکان: همدان

برنامه ریزی توسعه توریسم روستایی در استان کهکیلویه وبویر احمد

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-عبدالمجید میهن خواه
کنفرانس: همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
مکان: همدان

نقش اکوتوریسم درتوسعه پایدارروستایی.مورد:روستای اسکر

نویسنده ها:1-اسمعیل جعفری 2-سیروس قنبری 3-یوسف مظفری
کنفرانس: دومین همایش ملی جغرافیا ومحیط زیست پایدار
مکان: همدان

بررسی ساختار اطلاعاتی وآگاهی رسانی در زمینه گردشگری در جنوب شرق کشور

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-عبدالغفور حوت
کنفرانس: دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
مکان: همدان

بررسی نقش تورهای مجازی برتوسعه گردشگری تاریخی - فرهنگی

نویسنده ها:-سیروس قنبری 2-محمدرضا علیزاده3-فاطمه اسلامفرد4-محمدعلی علم الهدی
کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
مکان: همدان

تحلیل تطبیقی برنقش مساجد تاریخی دوره صفویه درتوسعه گردشگری مذهبی...........

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-محمدرضاعلیزاده 3-علی ماهفروزی 4-محمدعلی علم الهدایی
کنفرانس: دومین همایش شهراسلامی
مکان: اصفهان

شهراسلامی،الگویپیشرفت وتوسعه پایدار

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-فهیمه سعید 3-سهیلامحمدی
کنفرانس: دومین همایش شهراسلامی
مکان: اصفهان

شهراسلامی وامنیت شهری

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-سهیلامحمدی 3-فهیمه سعید
کنفرانس: دومین همایش شهراسلامی
مکان: اصفهان

نقش گردشگری درتوسعه اقتصادی واجتماعی جزیره قشم بااستفاده ازمدل swot

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-امیدسروری 3-سجادکیانی
کنفرانس: اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران واقتدار دریایی
مکان: چابهار

Impact assessment of Tourism on Marian Environment.(Case Study:Kish Island)

نویسنده ها:-سیروس قنبری 2-اشکان ممقانی نسب 3-ناهید احسان زاده
کنفرانس: اولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی وراهکارهای بهبود آن
مکان: جزیره کیش

تحلیل اقوام ایرانی مرزنشین دربرابرجنگ نرم با بهره گیری از تکنیک SOWT

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-منیریاری 3-افسانه یاری
کنفرانس: همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت،چالشها ورهیافتها
مکان: زاهدان

رابطه بین امنیت اجتماعی وعوامل جغرافیایی

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-علی اکبرمحمدی
کنفرانس: همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت،چالشها ورهیافتها
مکان: زاهدان

(بررسی تیپولوژی گردشگری روستایی:موردروستای بیشه لرستان

نویسنده ها:1-منیریاری 2- سیروس قنبری 3- افسانه یاری
کنفرانس: همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
مکان: بابلسر

(ارزیابی صنایع دستی استان مرکزی به عنوان جاذبه های گردشگری فرهنگی بابهره گیری ازتکنیک (Swot)

نویسنده ها:1- سیروس قنبری 2- راضیه فراهانی ولاشجردی 3-منیریاری
کنفرانس: همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
مکان: بابلسر

تدوین راهبردهای جذب گردشگر درکشورهای اسلامی

نویسنده ها:-سیروس قنبری 2-بهمن غفاری 3-سهیلا نوری
کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری،اقتصادوبازاریابی
مکان: زابل

(نقش صنایع دستی در توسعه پایدار روستایی استان سیستان وبلوچستان)

نویسنده ها:- سیروس قنبری 2- محمودبلوچی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی
مکان: زاهدان

(بررسی تاثیر گردشگری الکترونیک برتوسعه صنایع دستی روستایی)

نویسنده ها:- سیروس قنبری 2- فاطمه اسلامفرد 3- تقی طاوسی 4-مریم نظری
کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک وتلفن همراه
مکان: تهران

اثرتحصیلات عا لیه برمشارکت اجتماعی زنان روستایی.مورددهستان سردشت بهبهان

نویسنده ها:- سیروس قنبری 2- صغری فردوسی 3-زینب فضلعلی
کنفرانس: اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
مکان: مشهد

(راهبردهای توسعه ICTدرگسترش گردشگری دینی وتوسعه فرهنگ زیارت درایران

نویسنده ها:- فاطمه اسلامفرد 2- سیروس قنبری 3-هاجرپاکباز
کنفرانس: اولین همایش بین المللی گردشگری دینی
مکان: مشهد

(ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت اناردر استان اصفهان با استفاده ازGIS )

نویسنده ها:- سیروس قنبری 2-جعفرکریمی
کنفرانس: همایش ملی انار
مکان: فردوس استان خراسان رضوی

(برنامه ریزی توریسم فرهنگی راهبردی نوین در رونق مجدد فرش نائین)

نویسنده ها:- دکتر سیروس قنبری 2- جعفرکریمی 3-بهمن شفیعی
کنفرانس: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار
مکان: مرودشت استان فارس

(توریسم ورزشی راهبردی نوین درتوسعه ورزش وسلامتی جامعه با تاکید بر توریسم ورزشی تالاب گاوخونی)

نویسنده ها:- دکتر سیروس قنبری 2-جعفرکریمی 3-بهمن شفیعی
کنفرانس: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار
مکان: مرودشت استان فارس

برنامه ریزی گردشگری روستایی ابزاری نوین درتوسعه مناطق روستایی.مورد : نطنز

نویسنده ها:1- سیروس قنبری 2- جعفرکریمی
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
مکان: تهران

ارزیابی قابلیت های گردشگری روستایی جزیره قشم با استفاده از تکنییک swot

نویسنده ها:1- سیروس قنبری 2- مریم تاج الدینی 3-فاطمه روانبخش
کنفرانس: همایش ملی قشم وچشم اندازآینده
مکان: جزیره قشم

برنامه ریزی توسعه گردشگری درجزیره قشم بابهره گیری ازشاخص آسایش اقلیمی

نویسنده ها:- سیروس قنبری 2- جعفرکریمی
کنفرانس: برنامه ریزی توسعه گردشگری درجزیره قشم بابهره گیری ازشاخص آسایش اقلیمی
مکان: جزیره قشم

بررسی نقش رودهای مرزی درایجاد امنیت ملی ومنطقه ای

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-معصومه امانی 3-الهام عابدی
کنفرانس: همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت،چالشها ورهیافتها
مکان: زاهدان

ارتباط درون تمدنی و تحقق توسعه پایدار در کشور های اسلامی

نویسنده ها:سیروس قنبری
کنفرانس: درچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

راههای مقابله با اثرات حوادث غیرمترقبه در کشور های اسلامی

نویسنده ها:سیروس قنبری
کنفرانس: سومین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: دانشگاه اصفهان

راهکارهای اقتصادی اجتماعی عشایری ایران

نویسنده ها:سیروس قنبری
کنفرانس: درهمايش ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران
مکان: تهران

توریسم و توسعه پایدار

نویسنده ها:سیروس قنبری
کنفرانس: 2ـارائه مقاله در دومين كنگره ي بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
مکان: تهران

ارئه مقاله درسمينار بررسي ميزان رشد جمعيت استان اصفهان با ديدگاه هاي برنامه ريزي در مناطق روستايي عشايري و شهري

نویسنده ها:سیروس قنبری
کنفرانس: درسمينار بررسي ميزان رشد جمعيت استان اصفهان با ديدگاه هاي برنامه ريزي در مناطق روستايي عشايري و شهري
مکان: دانشگاه اصفهان

نویسنده ها:
کنفرانس: 
مکان:
03
نشریات

بررسی عوامل موثر برتصمیم کشاورزان دربکارگیری شیوه های حفاظت منابع آب وخاک در دشت جایدر(شهرستان پلدختر)

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-جوادبذرافشان 3-مهرشادطولابی نژاد 4-میثم طولابی نژاد
نشریه:پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

نقش بازارچه مرزی میلک در ارتقاء شاخص های اجتماعی واقتصادی روستاهای مرزی استان سیستان وبلوچستان

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-سمانه سارانی 3-سمیه شهرکی ده سوخته
نشریه:علوم وفنون مرزی (دانشکده علوم وفنون مرز دانشگاه علوم انتظامی)علمی-ترویجی

تحلیل فضایی تأثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستانهای مرکزی شهرستان نورآبادممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-محمودخسروی 3-سهیلا محمدی
نشریه:مجله جغرافیا وتوسعه

تحلیل پیامدهای اقتصادی واجتماعی خشک سالی سال1386برکشاورزی مناطق روستایی(مورد:روستاهای دهستان اسماعیلی سفلی،شهرستان جیرفت)

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-حبیب الله بیاد
نشریه:مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه سبزوار

مخاطرات محیطی وتلاش برای کاهش اثرات آن با تاکیدبرتعاونیهای تولیدروستایی(مورد:روستای قورتان)

نویسنده ها:1-سیروس قنبری2-آسیه حسنی نژاد3-مریم نجفی4-محسن شایان
نشریه:مجله مخاطرات محیط طبیعی

عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی

نویسنده ها:1-سیروس قنبری 2-محمدحسین دهقان 3-حسین میرکی اناری
نشریه:مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

ارائه برنامه‌ریزی استراتژیک جهت توسعه گردشگری صنایع دستی با توجه به گستره جغرافیایی رشته‌های صنایع دستی در ایران

نویسنده ها:سیروس قنبری-محمدرضا علیزاده-
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان

شناخت وتحلیل شبکه های اجتماعی روستایی مورد:دهستانشیروان از شهرستان بروجرد

نویسنده ها:جوادبذرافشان- سیروس قنبری-امیرشاهوردی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان

Formulating Strategic Plan of Medical Tourism Development

نویسنده ها:Sirous Ghanbari, Ali Hajinejad, Paeiz Rahmani
نشریه:International Journal of Travel Medicine and Global Health

بررسي اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از ديدگاه جامعه ميزبان (مطالعه موردي: بخش ماهان شهرستان کرمان)

نویسنده ها:سیروس قنبری 1، مریم قاسمی* 2 و مرضیه پورجوپاری 3
نشریه:مجله علمی-پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا

Evaluating of Drought Effects Years (1984-2003) On Management of Economical Agriculture of Rurals of Dry Areas Case Study: Rural community In the District of Naien

نویسنده ها:S. Ghanbari - M,Jamali nejad
نشریه:ویژه نامه انگلیسی فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری منطقه ای

ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تاریخی_فرهنگی با استفاده از مدل¬یابی معادلات ساختاری (SEM) (مطالعه موردی: شهر تاریخی فرح¬آباد)

نویسنده ها:سیروس قنبری-محمدرضا علیزاده-فاطمه اسلامفرد-محمدفتوحی اردکانی
نشریه:مجله علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه اهر

شناسایی گياهان دارويی دهستان جبل (بخش كوهپايه- استان اصفهان) در راستای بهره برداری بهینه و توسعه پایدار منطقه

نویسنده ها:سیروس قنبری-جعفرکریمی
نشریه:مجله علمی-ترویجی جنگل ومرتع

سنجش و تحلیل میزان توسعه یافتگی بر اساس رویکرد توسعه همه جانبه روستایی ( مورد :دهستان خانمیرزا،شهرستان لردگان)

نویسنده ها:سیروس قنبری-جوادبذرافشان-مهدی جمالی نژاد
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری-روستایی تهران

مقايسه خسارات خشكسالي سالهاي 1378 الي 1382 در بخش كشاورزي شهرستان نائين با ساير شهرستان هاي استان اصفهان.

نویسنده ها: دکتر وارثی-دکتربیک محمدی-سیروس قنبری
نشریه:مجله علمي ـ پژوهشي جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان
04
کتاب ها

جغرافیای شهر خوراسگان

مترجم : نویسنده:سیروس قنبری
تیراژ : 500
منتشر کننده : فرهنگ ودانش
ISBN : 978-600-8065-12-8
05
عضویت

انجمن جغرافیای ایران
انجمن مهندسین مشاور در طرح های هادی روستایی
انجمن مرزی ایران
06
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی توریسم

حوادث غیرمترقبه ومدیریت بحران

07
پروژه های پژوهشی

طرح هادی روستائی،روستای فساران از بخش مرکزی شهرستان اصفهان(مهندس مشاور طرح)

محقق : سیروس قنبری
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1387
مکان : اصفهان

طرح هادی روستائی،روستای اندلان از بخش مرکزی شهرستان اصفهان(مهندس مشاور طرح

محقق : سیروس قنبری
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1387
مکان : اصفهان