00
اطلاعات شخصی
علی شهرکی
گروه : زيست شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 33452335 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : ashahraki@science.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده علوم - گروه زیست شناسی

01
تحصیلات

دامپزشکی

نام دانشگاه: شیراز
درجه: دکتری حرفه ای

فارماکولوژی

نام دانشگاه: دانشگاه گلاسکو- انگلستان
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

بررسی مقایسه ای فعالیت باکتری کشی نوتروفیل ها در گاوهای سیستانی و هولشتاین

نویسنده ها:جلیل مهرزاد علی شهرکی محمد ابراهیم اکبری
کنفرانس: نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
مکان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران

مقاومت گاوهای سیستانی به بیماریهای عفونی و ایمنی ذاتی آن: نقش حیاتی نوتروفیل های خون

نویسنده ها:علی شهرکی جلیل مهرزاد محمد ابراهیم اکبری
کنفرانس: اولین همایش ملی تحقیقات گاو سیستانی (چاپ مقاله کامل)
مکان: دانشگاه زابل

آناستوموز بخش مثلثی مثانه به کولون نزولی و تغییرات بیوشیمیایی خون متعاقب آن در سگ

نویسنده ها:علی شهرکی سیامک سیف زاده محمد رضا صدیقی
کنفرانس: خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران صفحه 509
مکان: دانشگاه تهران

بررسی تغییرات هماتولوژیک خون متعاقب آناستوموز بخش مثلثی مثانه به کولون نزولی

نویسنده ها:سیامک سیف زاده علی شهرکی محمدرضا صدیقی
کنفرانس: خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران صفحه 543
مکان: دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران

Does nitric oxide involve in the suppression of adenosine responses by NMDA receptors in rat hippocampus

نویسنده ها:Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: 7th IBRO world congress of neuroscience (oral presentatio)12-17July 2007
مکان: Melbourne Australia

Effects of xanthine on adenosine A1-receptor responses in rat hippocampus

نویسنده ها:Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: The 15th worldc ongress of pharmacology 2006; abstract P060113 pp110
مکان: Beijing, China

Suppression ofadenosineresponsesbynitricoxideinhippocampalslices

نویسنده ها:Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: p 76.British Pharmacological Society meeting. 2003;
مکان: Manchester, UK

Effects of homoquinolinic acid in the rat hippocampal slice

نویسنده ها:Mallon, A. P., Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: Society for Neuroscience, 2003; Abstr. 153
مکان: New Orleans, USA

Suppression of presynaptic effects of adenosine by mGliRs in rat hippocampal slices

نویسنده ها:Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: British Pharmacology society meeting,2002;Abstr. 137: p 145
مکان: Glasgow university, UK

Longterm potentiation and adenosine sensitivity are unchnged in the AS/AGU protein kinaseC-deficient rat

نویسنده ها:Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: Society for Neuroscience, 2002 Abst. 28 [149.15]
مکان: Orlando, USA

Interactions between adenosine and metabotropic glutamate receptors in the rat hippocampal slice

نویسنده ها:Shahraki A, Stone T.W
کنفرانس: FENS, 2002 Abstr. 1532 ]214.17]
مکان: Paris, France
03
نشریات

مروری بر گیرنده های یونوتروپیک گلوتامات و نقش آنها در بیماریهای عصبی

نویسنده ها:علی شهرکی
نشریه:مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره 17 شماره 4 ص 378-361

The mechanism of inhibition by xanthine of adenosine A1-receptor responses in rat hippocampus

نویسنده ها:Shahraki A., Fukunari A., Stone T.W
نشریه:Neuroscience letters 2004, 365: 162-166

Blockade of presynaptic adenosine A1 receptor responses by nitricoxide and superoxide in rat hippocampus

نویسنده ها:Shahraki A., and StoneT.Ws
نشریه:Eur J Neuroscience 2004; 20: 719-728

Interactions between adenosine and metabotropic glutamate receptors in the rat

نویسنده ها:Shahraki A., and StoneT.W
نشریه:British journal of pharmacology 2003;138:1059-1068

Longterm potentiation and adenosine sensitivity are unchanged in the AS/AGU protein kinaseC-deficient rat

نویسنده ها:Shahraki A., and StoneT.W
نشریه:Neuroscience letters 2002; 327:165-168
04
کتاب ها

قرصها شربت ها مواد سمی داروها چگونه عمل می کنند

مترجم : علی شهرکی
تیراژ : 1000
منتشر کننده : انتشارات افروز - تهران 1388
ISBN : 978-964-6253-43-8
05
عضویت

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انجمن علوم اعصاب ایالات متحده آمریکا (SFN)
انجمن علوم اعصاب بریتانیا (BNA)
انجمن فارماکولوژی بریتانیا (BPS)
سازمان نظام دامپزشکی ایران