00
اطلاعات شخصی
حسن میش مست نهی
گروه : گروه رياضی
درجه : استاد
شماره داخلی : 6377
شماره مستقیم : 31136377 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده ریاضی - گروه ریاضی

01
تحصیلات

ریاضی کاربردی

نام دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه: دکتری

ریاضی کاربردی

نام دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه: کارشناسی ارشد

دبیری ریاضی

نام دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم تهران
درجه: کارشناسی
02
جوایز

پژوهشگر سوم دانشکده ریاضی

مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی

مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان
03
نشریات

Solving the interval linear programming problem: A new algorithm for a general case

نویسنده ها:H. Ashayerinasab, H. Mishmast Nehi, M. Allahdadi
نشریه:Expert Systems with Applications

TOPSIS and choquet integral hybrid technique for solving MAGDM problems with interval type-2 fuzzy numbers

نویسنده ها:H. Mishmast Nehi, A. Keykha
نشریه:Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

Solving fuzzy complex system of linear equations using eigenvalue method

نویسنده ها:H. Farahani, H. Mishmast Nehi, M. Paripour
نشریه:Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

Improving the modified interval linear programming method by new techniques

نویسنده ها:M. Allahdadi, H. Mishmast Nehi, H. Ashayerinasab, M. Javanmard
نشریه:Information Sciences

Fuzzified choqet integal and its applications in MADM

نویسنده ها:A. Keikha, H. Mishmast Nehi
نشریه:International Journal of Fuzzy Systems

The optimal value bounds of the objective funcyion in the interval linear programming problem

نویسنده ها:M. Allahdadi, H. Mishmast Nehi
نشریه:Chiang Mai J. Sci.

Upper and lower bounds for the optimal values of the interval bilevel linear programming problem

نویسنده ها:H. Mishmast Nehi, F. Hamidi
نشریه:Applied Mathematical Modeling

Bilevel linear programming with fuzzy parameters

نویسنده ها:Farhad Hamidi, Hassan Mishmast Nehi
نشریه:Iranian Journal of Fuzzy Systems

Prediction of microcracks in concrete using fuzzy systems

نویسنده ها:Ehsan Adili, Mohamad reza Sohrabi, Hassan Mishmast Nehi
نشریه:journal of Intelligent & Fuzzy SystemsJ

A comment on" Biological computation of the solution to the quadratic assignment problem

نویسنده ها:Hassa, Farhad Hamidi
نشریه:Applied Mathematics and Computation

The optimal solution set of the interval linear programming problems

نویسنده ها:Mehdi Allahdadi, Hassan Mishmast Nehi
نشریه:Optimization Letters

Duality theorems in fuzzy optimization problems

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi, Ali Daryab
نشریه:Fuzzy Information and Engineering

Saddle Point Optimality Conditions in Fuzzy Optimization Problems

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi, Ali Daryab
نشریه:International Journal of Fuzzy Systems

Solving linear equations system with interval parameters

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi, Mehdi Allahdadi
نشریه:

A New Ranking Method for Intuitionistic Fuzzy Numbers

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi
نشریه:International Journal of Fuzzy Systems

Fuzzy linear programming with interval linear programming approach

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi, Mehdi Allahdadi
نشریه:AMO - Advanced Modeling and Optimization

The Necessarily Efficient Method for Interval Molp Problems

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi
نشریه:Journal of Information and Computing Science

Solving Interval and Fuzzy Multi Objective Linrer Programming Problem by Necessarily Efficiency Points

نویسنده ها:Hasan Mishmast, Marzieh Alinezhad
نشریه:International Mathematical Forum

A Survey of Meta-Heuristic Solution Methods for the Quadratic Assignment Problem

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi, Shahin Gelareh
نشریه:Applied Mathematical Sciences

Molecular solution to the 0-1 knapsack problem based on DNA compluting

نویسنده ها:HasSan Mishmast Nehi, Majid Darehmiraki
نشریه:Applied Mathematics and Computation

A surface-based DNA algorithm for the solving binary knapsack problem

نویسنده ها:HasSan Mishmast Nehi, Majid Darehmiraki
نشریه:Applied Mathematics and Computation

Parallel Algorithm for the Degree-Constrained Minimum Spanning Tree Problem by Using DNA Computing

نویسنده ها:Hasan Mishmast, Majid Darehmiraki
نشریه:Research journal of biological science

A Polytope Approach for Quadratic Assignment Problem

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi, Shahin Gelareh
نشریه:Journal of Basic Science (University of Mazandaran)

A canonical representation for the solution of fuzzy linear system and fuzzy linear programming problem

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi,Hamid Reza Maleki, Mashallah Mashinchi
نشریه:J.Appl. Math. & Computing

Intuitionistic Fuzzy Optimization Model and Intuitionistic Fuzzy Numbers

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi,Hamid Reza Maleki
نشریه:WSEAS Trans. On Information Science & Applications

Solving fuzzy number linear programing problem by lexicographic ranking function

نویسنده ها:Hasan Mishmast,Hamid Reza Maleki, Mashallah Mashinchi
نشریه:Italian journal of Pure and applied Mathematic

Multiobjective Linear Programing with Fuzzy Variable

نویسنده ها:Hasan Mishmast,Hamid Reza Maleki, Mashallah Mashinchi
نشریه:Far East Journal of Mathematical Science(FJMS)

A new Ranking Function Method for Fuzzy Numbers

نویسنده ها:Hassan Mishmast Nehi
نشریه:Journal of Basic Science (university of mazandaran)
04
کتاب ها

روشهای محاسبات نرم در برنامه ریزی ریاضی

مترجم :
تیراژ : 800
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری نشر صانعی
ISBN : 978-600-76-1405-1
05
عضویت

انجمن ریاضی ایران
انجمن سیستمهای فازی ایران
انجمن تحقیق در عملیات
06
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

تحقیق در عملیات

بهینه سازی فازی

محاسبات نرم

07
پروژه های پژوهشی

الگوريتم خوشه بندي کارا مبتني بر مجموعه هاي فازي شهودي

محقق : مصطفي يگانه فر، حسن میش مست نهی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :

بررسي الگوريتم هاي حل مسائل برنامه‌ريزي خطي با محدوديت‌هاي تساوي رابطه‌اي فازي

محقق : سميه عارفي.- حسن ميش‌مست‌نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1389
مکان :

بررسي روش حل برنامه ريزي خطي تک و چند هدفه بازه اي

محقق : مرضيه علي‌نژاد چمازکتي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1386
مکان :

برنامه ريزي چند شاخصه بر اساس مجموعه هاي فازي شهودي

محقق : مجتبي کريم يار جهرمي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1387
مکان :

برنامه ريزي خطي چند معياره و چند ترازه قيدي با داده هاي دقيق و نادقيق

محقق : فرخنده طيب نسب.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1393
مکان :

برنامه‌ريزي خطي چند هدفه با مقادير دقيق و نادقيق

محقق : حميد حاج محمدي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1389
مکان :

برنامه ريزي خطي فازي شهودي

محقق : نرجس مرادقلي گلي.- به راهنمايي حسن ميش مست
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان :

برنامه ريزي خطي فازي نوع -‎2 بازه اي

محقق : زهرا گلپايگاني الاصل.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان :

برنامه ريزي دوترازه کسري خط با رويکرد آرماني فازي

محقق : مجتبي کريمي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

برنامه ريزي کسري با توابع قدر مطلقي مقدار

محقق : امير جعفري.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

برنامه‌ريزي کسري خطي تماما فازي

محقق : مهسا زابلي.- به راهنمايي حسن ميش‌مست‌نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1388
مکان :

تعيين شرايط بهينگي مسئله برنامه‌ريزي خطي با ضرايب فازي

محقق : نجمه عبدالهي شهري.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :

حل برخي مسائل برنامه ريزي عدد صحيح با استفاده محاسبات DNA

محقق : مهرناز ساراني.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :

حل برنامه ريزي خطي فازي و برنامه ريزي خطي دو ترازه با استفاده از الگوريتم ژنتيک

محقق : شهربانو شرافتمند.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان :

حل دسته اي از مسائل برنامه ريزي خطي فازي با رويکرد روش سيمپلکس

محقق : سهيلا خاوري.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي.
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان :

حل مدلهاي حمل و نقل و انبارداري چند هدفه فازي به کمک برنامه ريزي هندسي

محقق : هادي محمدي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

حل مسائل برنامه ريزي خطي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي

محقق : مجيد عبدالرزاق نژاد.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1384
مکان :

حل مسائل برنامه ريزي خطي دو ترازه با داده هاي دقيق و نادقيق

محقق : محمد خزائيلي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1387
مکان :

حل مسائل برنامه ريزي خطي رابطه اي فازي

محقق : علي اکبر ثانوي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :

حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک

محقق : علي خالقي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1387
مکان :

حل مسئله ي برنامه ريزي خطي دو ترازه تحت شرايط عدم دقت

محقق : فرهاد حميدي.- به راهنمايي حسن ميش‌مست‌نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان :

حل مولکولي براي برنامه ريزي عدد صحيح صفر و يک براساس محاسبات DNA

محقق : مجيد دره ميرکي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1386
مکان :

دستگاه معادلات خطي و برنامه‌ريزي خطي با پارامترهاي بازه‌اي

محقق : مصطفي زارع‌فرد.- به راهنمايي حسن ميش‌مست‌نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

روش هاي تصميم گيري چندشاخصه TOPSIS و AHP در محيط فازي

محقق : اميدرضا زارع پور.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان :

مروري بر روش هاي حل مساله حمل و نقل با اعداد فازي

محقق : راضيه بشارتي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1393
مکان :

مسئله برنامه ريزي خطي فازي با توابع عضويت نمايي، تک و چند هدفه

محقق : زهرا شهرکي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :

نقش مجموعه هاي فازي در تصميم گيري چندشاخصه

محقق : حميد رضا صفايي زاده.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :

نگاشت فازي محدب همراه با مشتق پذيري و کاربرد آن در بهينه سازي فازي

محقق : علي درياب.- به راهنمايي حسن ميش‌مست‌نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1388
مکان :

نگرش الگوريتم هاي ابتکاري و روش هاي محاسبات نرم بر حل مسئله تخصيص درجه دو

محقق : شاهين گلاره.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1384
مکان :

نگرشي بر حل مسئله برنامه ريزي خطي بازه اي

محقق : مهدي الله دادي.- به راهنمايي حسن ميش مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان :

يک الگوريتم بهينه‌سازي بر پايه برنامه‌ريزي خطي براي حل مسائل برنامه‌ريزي غيرخطي

محقق : علي محمدي.- به راهنمايي حسن ميش‌مست نهي
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان :