00
اطلاعات شخصی
حسين يغفوري
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درجه : دانشیار
شماره داخلی : 6798
شماره مستقیم : 31136798 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : yaghfoori@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

01
تحصیلات

دبيری جغرافيا

نام دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم زاهدان (سيستان وبلوچستان فعلي)
درجه: کارشناسی

جغرافيای شهری ، روستایی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

تحلیل ظرفیت ها و محدودیتها در راستای توسعه منطقه ای با تاکید بر آمایش منا طق مرزی ایران

نویسنده ها:یغفوری، بهشتی فر
کنفرانس: همایش شهرهای مرزی وامنیت ، چالش ها ورهیافت ها
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

تحلیلی برحفظ یگانگی ملی وتمامیت ارضی وچند گونگی قومی در شهرهای مرزی

نویسنده ها:یغفوری، بهشتی فر
کنفرانس: همایش شهرهای مرزی وامنیت ، چالش ها ورهیافت ه
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسی چالشها وراهکارهای مدیریت گردشگردی در شهرهای مرزی با استفاده از مدل تحلیلی SWOT مورد شهر زابل

نویسنده ها:یغفوری، جمس
کنفرانس: همایش شهرهای مرزی وامنیت ، چالش ها ورهیافت ها
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در برقراری امنیت در شهرهای مرزی مورد شهر زاهدان

نویسنده ها:یغفوری، عباس نیا
کنفرانس: همایش شهرهای مرزی وامنیت ، چالش ها ورهیافت ها
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

توسعه اکوتوریسم قشم با استفاده مدل برنامه ریزی SWOT

نویسنده ها:یغفوری و آقایی
کنفرانس: همین همایش ملی خلیج فارس
مکان: بندر عباس

بررسی تاثیر حفظ تنوع زیستی در جذب گردشگر و اثرات آن بر توسعه فعالیت های اقتصادی بومی مطالعه موردی تا لاب هامون

نویسنده ها:یغفوری، اسلامفرد
کنفرانس: همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها وراهبردها
مکان: دانشگاه آزاد زاهدان

تحلیلی بر جاذبه های گردشگری شهری ونقش آن در تحول اقتصادی نمونه موردی : شهر اردبیل

نویسنده ها:یغفوری و آقایی
کنفرانس: اولین کنفرانس اقتصاد شهری
مکان: مشهد مقدس

راهبردهای توسعه گردشگری رویدادها در کلان شهرها و تاثیر آن بر اقتصاد گردشگری درایران

نویسنده ها:یغفوری، تقی زاده
کنفرانس: اولین کنفرانس اقتصاد شهری
مکان: مشهد مقدس

شناخت وبررسی قابلیت های اکو توریسمی شهرستان مرودشت با استفاده از تکنیک SWOT مورد بهشت گمشده

نویسنده ها:یغفوری، جمس
کنفرانس: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد مرودشت

بررسی توسعه گردشگری گل دراستان فارس با تاکید بر نرگس زار کازرون با استفاده از مدل

نویسنده ها:یغفوری، اسلامفرد
کنفرانس: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد مرودشت

نقش اماکن متبرکه در توسعه گردشگری داخلی مورد شهرستان فسا

نویسنده ها:حسین یغفوری،سجاد رفیعیان
کنفرانس: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد مرودشت

بررسی شرایط آسایش اقلیمی استان اردبیل با استفاده از شاخص ترجونگ

نویسنده ها:یغفوری و آقایی
کنفرانس: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد مرودشت

گردشگری شهری ورابطه آن با توسعه شهر مطالعه موردی شهر کرمان

نویسنده ها:یغفوری،طباطبایی و
کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری توسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد زاهدان

گردشگری الکترونیک رویگردی نوین در برنامه ریزی ومدیریت گردشگری شهری

نویسنده ها:یغفوری، سبزی و یاری
کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری توسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد زاهدان

راهکارهای توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی اردبیل

نویسنده ها:یغفوری و آقایی
کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری توسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد زاهدان

گردشگری پایدار و نقش آن در توسعه پایدار مناطق روستایی مطالعه موردی روستای تاریخی طبیعی کنگ شهرستان مشهد

نویسنده ها:یغفوری، بهشتی فر
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی تجارب وآینده نگری در توسعه محلی
مکان: دانشگاه سيستان و بلوچستان

مهاجرت ، حاشیه نسینی وتهدید آفرینی با تاکید بر نظم وامنیت کشور

نویسنده ها:یغفوری،شرفی،غضنفرپوروجعفری
کنفرانس: اولین همایش ملی مهاجرت ، نظم وامنیت
مکان: مشهد مقدس

فضاهای عمومی عاملی در جهت افزایش همبستگی اجتماعی در شهر

نویسنده ها:حسین یغفوری،سجاد رفیعیان و عبدالله رازدشت
کنفرانس: دومین همایش ملی شهر سالم
مکان: دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مشارکت مردمی رکن اساسی دست یابی به سلامت شهری

نویسنده ها:حسین یغفوری،سجاد رفیعیان و عبدالله رازدشت
کنفرانس: دومین همایش ملی شهر سالم
مکان: دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسي وضعيت موجود سازمان فضايي روستاهای کشور و نقش تجميع وتفرق درعمران وتوسعه روستاها

نویسنده ها:حسین یغفوری
کنفرانس: سمینار ساماندهی روستاهای پراکنده
مکان: همدان

بررسی اثرات رشد جمعیت برمسکن در شهر زاهدان

نویسنده ها:حسین یغفوری
کنفرانس: سياست های توسعه مسکن درايران
مکان: دانشگاه تهران

نویسنده ها:
کنفرانس: 
مکان:
03
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی روستایی

04
پروژه های پژوهشی

پایان نامه تحلیل توزیع مکانی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافيايي ، نمونه موردی: شهر جوانرود

محقق : حسین یغفوری-سعدی رحمانزاده
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1389
مکان : سيستان و بلوچستان
05
کارها

1) - مسئول اموردانشجو يي دانشگاه تربيت معلم زاهدان 1369-1367.
2) – مسئول ستاد پگيری اموررزمندگان وايثارگران دانشگاه تربيت معلم زاهدان 1369-1367.
3) – عضو کميته برنامه ريزی دانشگاه تربيت معلم زاهدان 1369-1368.
4) – عضو افتخاری جهاد دانشگاهی دانشگاه تربيت معلم زاهدان 1369-1364.
5) – رئيس دبيرستان شبانه روزی دانشگاه سيستان وبلوچستان 1378-1377.
6) – رئيس مجتمع آموزشی دانشگاه سيستان و بلوچستان 1379-1377.
7) – معاون آموزشی دوره شبانه و موافقت نامه های دانشگاه سيستان و بلوچستان 1380-1378.
8) - عضو شورای آموزشی دانشگاه سيستان و بلوچستان1380-1378.
9) – دبير کميته مسکن دانشگاه سيستان و بلوچستان 1383-1380.
10) - عضو هيات امناء دبيرستانها و مراکز پيش دانشگاهی دانشگاه سيستان و بلوچستان1384-1382.
11) - مسئول دفترو عضو هيات گزينش استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان وکارکنان شهريور ماه 1386 تاتیرماه94.
12) - عضو هيات تخلفات انتظامی هيات علمی دانشگاه سيستان و بلوچستان 1386 تاتیرماه94.
13) - عضو کمسيون موارد خاص دانشگاه سيستان و بلوچستان 1386 15شهریور93.
14) - مديريت امور اداري وپشتيباني دانشگاه سيستان و بلوچستان مهرماه 1387 تادی1390
15) – عضو کميته منتخب ارتقاء دانشکده جغرافيا و برنامه ريزی محيطی دانشگاه سيستان و بلوچستان از 1387 تاكنون.
16) – مسئول کارگروه صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی از سال 1390 تاتیرماه94
17) – عضو ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از سال 1387تاتیرماه94 .
18) - عضو کميته ارزیابی و عملکرد دانشگاه از سال 1387 تا دی ماه 1390.
19) - عضو کمسيون بهره وری و تحول اداری دانشگاه از سال 1387 تا دی ماه 1390.
20) - عضو کميته ترفیعات اعضای هیات علمی از سال 1387 تا دی ماه 1390.
21) - عضو هيات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه از سال 1387 تا دی ماه 1390.
22) – عضو ثابت هیات ممیزه غیر هیات علمی دانشگاه از سال 1387 تا دی ماه 1390.
23) - عضو کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری دانشگاه از سال 1387 تا دی ماه 1390.
24) - عضو هيات گزینش کارکنان دانشگاه از سال 1386 تا دی ماه 1390.
25) – عضو انجمن اولیاء دبستان دانش دانشگاه از سال 1387 تا 93.
26)– معاون دانشجویی دانشگاه از تیرماه 1391 تا شهريور 93.
27) – دبیر شورای موارد خاص دانشگاهی و استانی از تیرماه 1391 تا شهریور93.
28) –رییس کمیته انضباطی بدوی و دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی از تیرماه 1391 شهریور93..
29) – عضو شورای فرهنگی دانشگاه از تیرماه 1391 تاخرداد94
30) – عضو هیات رییسه دانشگاه از تیرماه 1391 تاخرداد94.
31) – عضو ستاد استعدادهای درخشان دانشگاه از تیرماه 1391 تاخرداد94.
32) – عضو شورای پژو هشی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان سیستان وبلوچستان ازسال 1390تا94.
33) – نماینده صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در استان سیستان و بلوچستان در سال 93-92.
34)معاونت پشتيباني دانشگاه از شهريور 1393 تا10 خرداد 94