00
اطلاعات شخصی
جعفر وليزاده
گروه : زيست شناسی
درجه : استاديار
شماره داخلی : 6367
شماره مستقیم : 31136367 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : walisade@hamoon.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده علوم - گروه زیست شناسی

01
کنفرانس ها

The effect of date of planting on yield, yield compoiicnt and hySIOIOgiCfII index of corn in arid environmental condition

نویسنده ها:وليزاده ، جعفر
کنفرانس: سومين كنگره بين المللي علوم گياهي 2000
مکان: آلمان- هامبورگ

اثرات تاريخ كاشت بر شاخص هاي فيزيزلوژيكي ارقام ذرت دانه اي(كشت تابستانه) در منطقه سيستان

نویسنده ها:دهمرده،مهدي - وليزاده، جعفر و سنگتراش، محمد حسين
کنفرانس: ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: بابلسر

اثر تاريخ كاشت روي عملكرد ارقام ذرت دانه اي ( كشت تابستانه) در منطقه سيستان

نویسنده ها:دهمرده،مهدي - وليزاده، جعفر و سنگتراش، محمد حسين
کنفرانس: ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
مکان: بابلسر

بررسي مواد متشكله موجود در روغن اسانسي گياه مريم گلي منطقه تفتان

نویسنده ها:عليرضا سردشتي، جعفر وليزاده و يوسف ادهمي
کنفرانس: سيزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران
مکان: ايران-مشهد

اثر تاريخ كاشت بر شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد ارقام ذرت دانه اي در منطقه سيستان

نویسنده ها:محمدحسين سنگتراش جعفر وليزاده
کنفرانس: ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات
مکان: ايران
02
نشریات

اثر تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در سيستان

نویسنده ها:فنائي، حميد رضا - وليزاده، جعفر - اكبري مقدم، حسين
نشریه:نهال و بذر
03
پروژه های پژوهشی

طراحي و پياده سازي وب سايت تحصيلات تكميلي

محقق :
تاریخ شروع : 10/04/1381
تاریخ اتمام : 10/08/1381
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان

اثر كشت مخلوط گياهان لگومينوز با گندم در تأمين مقدار ازت مورد نياز گندم در سيستان

محقق :
تاریخ شروع : 01/07/1376
تاریخ اتمام : 01/07/1377
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان

اثر دوره خشكسالي بر تنوع و تراكم فلور علفهاي هرز مزارع سيستان

محقق :
تاریخ شروع : 01/01/1380
تاریخ اتمام : 01/01/1381
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان