نسخه قابل چاپ
فريبا موسي پورنگاري
گروه : باستان شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 2513
شماره مستقیم : 31132513 54 98+
فکس :

پست الکترونیک : fmosapour@lihu.ac.ir
وب سايت :
آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه باستان شناسی

تحصیلات
شيمي محض
نام دانشگاه: زاهدان
درجهكارشناسي, تاریخ: 1376
روشهاي علمي در باستان شناسي
نام دانشگاه: دانشگاه برادفورد انگلستان
درجهكارشناسي ارشد, تاریخ: 1383
باستان شناسی پیش از تاریخ
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجهدکتری, تاریخ: 1393