نسخه قابل چاپ
فريبا موسي پورنگاري
گروه : باستان شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 2513
شماره مستقیم : 31132513 54 98+
فکس :

پست الکترونیک : fmosapour@lihu.ac.ir
وب سايت :
آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه باستان شناسی

تحصیلات
شيمي محض
نام دانشگاه: زاهدان
درجهكارشناسي, تاریخ: 1376
روشهاي علمي در باستان شناسي
نام دانشگاه: دانشگاه برادفورد انگلستان
درجهكارشناسي ارشد, تاریخ: 1383
باستان شناسی پیش از تاریخ
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجهدکتری, تاریخ: 1393

جوایز
انسان و تغذیه: نقش تعیین رژیم غذایی در مطالعات باستانشناسی
مکان: همایش استخوان باستانشناسی، میانه, تاریخ: 1386- مقاله برتر

کنفرانس ها
Application of Science in Archaeology
نویسنده ها: Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: 9th Iranian Students Seminar in Europe, UK; Birmingham, 2002
Palaeodietary Analysis in the Middle Bronze Age Site of Sidon, Lebanon
نویسنده ها: Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: 12th Iranian Researchers Conference in Europe, UK: Manchester 2004
Who are they? Traders or Native People of Sidon
نویسنده ها: Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: 5th International Congress on the Archaeology of the ancient Near East, Spain: Madrid, 3-8 April 2006
انسان و تغذیه: نقش تعیین رژیم غذایی در مطالعات باستانشناسی
نویسنده ها: فریبا موسی پور نگاری
کنفرانس
تاریخ    , مکان: همایش استخوان باستانشناسی، میانه -(مقاله برتر) 1386
Uniformitarianism: A Comparative Study of the Global Transitional Climatic Area Influences on the Bampur Valley
نویسنده ها: Mohamad Salighe, Mehdi Mortazavi, Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: Ancient Asia. Vol 2. 2007 )
Past and Present: Human –Environment Interaction
نویسنده ها: Mehdi Mortazavi, Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: Ancient Asia, Vol. 2. 2007
Systematic Survey at Tepe Bampur
نویسنده ها: Mehdi Mortazavi, Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: Journal of the Indian Ocean Archaeology, vol 5
The Creation of a Coastal Park as a Main Tourist Attraction: A Case Study of Qeshm Island
نویسنده ها: Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: “Restoring to the Coast: Tourism, Heritage and Cultures of the Seaside”, Blackpool, United Kingdom, 25th-29th June 2009
Food in the Middle Bronze Age: A Case Study of Sidon, Lebanon
نویسنده ها: Fariba Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: Annual Meeting of the American School of Oriental Research (ASOR) November 2009
Craft Specialization at Shahdad: Pottery Production during the third millennium BC
نویسنده ها: Hasan Fazeli Nashli, B. Firozmandi, F. Mosapour Negari
کنفرانس
تاریخ    , مکان: Iranian Journal of Archaeological Science
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
استخوان شناسی
روشهای تاریخ گذاری
ایزوتوپ کربن و نیتروژن
حفاری های باستان شناسی
شیوه های استحصال فلزات
بازسازی تغذیه باستان
علوم باستان شناسی
تئوری های باستان شناسی

پروژه های پژوهشی
پتانسیلهای موجود در دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت راه اندازی و تقویت رشته های علوم باستان شناسی
محقق : مجری
تاریخ شروع , تاریخ اتمام :
مکاندانشگاه سیستان و بلوچستان
فاز مطالعاتی ایجاد شهرکهای صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان
محقق : همکار
تاریخ شروع , تاریخ اتمام :
مکانمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان سیستان و بلوچستان

مهارت ها
ایزوتوپ کربن و نیتروژن
حفاری باستانشناسی استخوانهای انسان و حیوان
رژیم غذایی باستان
روش ها ی تاریخ گذاری در باستان شناسی
مطالعات شیمیایی اشیاء باستانی
دوره آموزشی پیشرفته پارکهای باستانشناسی
آزمایشگاههای استخوان شناسی باستان
شیوه های استحصال فلز
دوره های تخصصی ایزوتوپ کربن و نیتروژن
آزمایشگاههای تاریخ گذاری