نسخه قابل چاپ
فريبا موسي پورنگاري
گروه : باستان شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 2513
شماره مستقیم : 31132513 54 98+
فکس : 33440085 54 98+

پست الکترونیک : fmosapour@lihu.ac.ir
وب سايت :
آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه باستان شناسی

تحصیلات
شيمي محض
نام دانشگاه: زاهدان
درجهكارشناسي, تاریخ: 1376
روشهاي علمي در باستان شناسي
نام دانشگاه: دانشگاه برادفورد انگلستان
درجهكارشناسي ارشد, تاریخ: 1383
باستان شناسی پیش از تاریخ
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجهدکتری, تاریخ: 1393

جوایز
همایش استخوان باستان شناسی- انسان و تغذیه - مقاله برتر همایش
مکان: میانه - ایران, تاریخ: 1386

کنفرانس ها
انسان و تغذیه
نویسنده ها: فریبا موسی پور نگاری
کنفرانسنخستین همایش باستان استخوان شناسی
تاریخ    1386, مکان: میانه - ایران
Application of Science in Archaeology
نویسنده ها: Mosapour Negari, Fariba
کنفرانس9th Iranian Students Seminar in Europe, UK; Birmingham, 2002
تاریخ    , مکان: بیرمنگهام- انگلستان
Palaeodietary Analysis in the Middle Bronze Age Site of Sidon, Lebanon
نویسنده ها: Mosapour Negari, Fariba
کنفرانس12th Iranian Researchers Conference in Europe, UK: Manchester 2004
تاریخ    , مکان: منچستر- انگلستان
Uniformitarianism: A Comparative Study of the Global Transitional Climatic Area Influences on the Bampur Valley
نویسنده ها: Mortazavi,Mehdi; salighe mohammad; mosapour Negari, Fariba
کنفرانسAncient Asia. Vol 2. 2007
تاریخ    , مکان: هندوستان
Past and Present: Human –Environment Interaction
نویسنده ها: Mortazavi,Mehd; mosapour Negari, Fariba
کنفرانسAncient Asia, Vol. 2. 2007
تاریخ    , مکان: هندوستان
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
استخوان شناسی دیرین
مطالعات ایزوتوپ کربن و نیتروژن
تاریخگذاری اشیاء باستانی
انسان شناسی فیزیکی و فرهنگی
تغذیه باستان


مهارت ها
استخوان شناسی دیرین
حفاری باستانشناسی استخوانهای انسان و حیوان
ایزوتوپ کربن و نیتروژن
رژیم غذایی باستان
مطالعات شیمیایی اشیاء باستانی
دوره های تخصصی ایزوتوپ کربن و نیتروژن
شیوه های استحصال فلز
آزمایشگاهای تاریخ گذاری
آزمایشگاههای استخوان شناسی باستان